przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Ankietowe badania rolne 2019 - Urząd Statystyczny w Lublinie

AKTUALNOŚCI

 Ankietowe badania rolne 2019 - Urząd Statystyczny w Lublinie
05-06-2019

Ankietowe badania rolne 2019 - Urząd Statystyczny w Lublinie

Ankietowe badania rolne od wielu lat prowadzone są rolnicze badania ankietowe w wylosowanych gospodarstwach rolnych. W związku z tym Urząd Statystyczny w Lublinie zwraca się do Państwa z prośbą o poświęcenie czasu pracownikom i udzielenie informacji.
Celem badań jest pozyskanie rzetelnych danych, na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej oraz kształtowania polityki żywnościowej kraju. Wyniki z badań są m. in.
podstawą wdrażania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa instrumentów pomocy finansowej z funduszy unijnych.
W badaniach zostaną zebrane informacje m. in. o:
- powierzchni gospodarstwa rolnego, w tym powierzchni upraw rolnych,
- powierzchni zasianej i zasadzonej poszczególnymi uprawami,
- pogłowiu zwierząt gospodarskich,
- zużyciu nawozów i ochronie roślin,
- cenach zakupu i dzierżawy użytków rolnych,
- aktualnej i przewidywanej sytuacji gospodarstw rolnych,
- plonach niektórych roślin uprawnych.
- produkcji zwierzęcej,
Badania realizowane są trzema metodami:
  • Internet - samodzielne wypełnienie ankiety na stronie internetowej http://www.stat.gov.pl

  • Telefon - wywiad telefoniczny realizowany przez pracowników Urzędu

  • Ankieter - wywiad bezpośredni z respondentem w gospodarstwie rolnym

Tożsamość pracowników Urzędu Statystycznego realizujących badania można potwierdzić dzwoniąc na numer infolinii: (22) 279 99 99 (czynny w godz. 8.00-18.00 w okresie trwania badania). Badania mają w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO) charakter obowiązkowy i są realizowane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Wyniki badań realizowanych w gospodarstwach rolnych udostępnione są m. in. w publikacjach (https://stat.gov.pl/publikacje). W celu zapoznania się z danymi statystycznymi
zapraszamy do korzystania z naszych serwisów i baz danych lub bezpośrednio w siedzibie i Oddziałach Urzędu Statystycznego w Lublinie.
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone