przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Zaproszenie na IX Sesję Rady Miasta Krasnystaw

AKTUALNOŚCI

Zaproszenie na IX Sesję Rady Miasta Krasnystaw
24-06-2019

Zaproszenie na IX Sesję Rady Miasta Krasnystaw

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w IX Sesji Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019 r. /wtorek/ o godz. 10:00, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, przy Plac 3 Maja 29.
Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miasta.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczącego o podejmowanych działaniach między sesjami.
 5. Informacja przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.
 6. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.
 7. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych.
 8. Raport o stanie Miasta Krasnystaw za 2018 r.
a) przedstawienie Raportu o stanie Miasta Krasnystaw za rok poprzedni.
b) debata nad Raportem.
     c) głosowanie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Krasnegostawu wotum zaufania.
9. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za rok 2018 oraz podjęcie uchwał.
1) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za 2018 rok, sprawozdaniu finansowym oraz informacji o stanie mienia Miasta Krasnystaw.
2) Przedstawienie opinii dotyczących sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2018 rok, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia Miasta wyrażonych przez Stałe Komisje Rady Miasta Krasnystaw.
3) Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krasnystaw o wykonaniu budżetu i wystąpienie z wnioskiem do Rady Miasta o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krasnegostawu z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2018 r.
4) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krasnegostawu z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2018 r.
5) Wystąpienie Burmistrza Krasnegostawu na temat wykonania budżetu Miasta za 2018 rok.
6) Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok, sprawozdaniem finansowym oraz informacją o stanie mienia Miasta.
7) Podjęcie uchwał w sprawie:
     a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Krasnegostawu z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2018 rok;
     b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krasnegostawu z tytułu wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2018 r.
10. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;
 2. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2019 rok;
 3. zmieniającej Uchwałę Nr IV/26/2018 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 r.;
 4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2120L Pełczyn - Krasnystaw odcinek od km 21+420 do km 24+902 (ul. Kościuszki) oraz drogi powiatowej nr 3157L od km 0+000 do km 0+436 (ul. Szkolna) wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Poniatowskiego i Mickiewicza” w latach 2019-2020;
 5. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez Miasto Krasnystaw oraz ustalenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku;
 • w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela;
 • w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników;
 • zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych oraz ustalenia szczegółowych zasad usytuowania na terenie miasta Krasnystaw miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 • w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego;
11. Informacja z działalności spółek Gminy Miasto Krasnystaw za 2018 r. i zamierzenia na rok 2019.
a) Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych KRAS-EKO Spółka z o.o. w Wincentowie,
b) Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Krasnymstawie,
c) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie.
12. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Krasnystaw z Organizacjami Pozarządowymi praz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizacji zadań publicznych Miasta w 2018 r.
13. Informacja z pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 r.
14. Informacja na temat zamierzeń organizacyjnych szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Krasnystaw dotyczące przygotowania do nowego roku szkolnego 2019/2020.
15. Informacja na temat organizacji wypoczynku letniego dla młodzieży szkolnej w 2019 roku.
16. Zgłaszanie wniosków przez komisje Rady Miasta.
17.  Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.
18. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19. Zakończenie obrad sesji.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA                
       /-/ Janusz Rzepka
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone