przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Opłata za zmniejszenie retencji

AKTUALNOŚCI

Opłata za zmniejszenie retencji
28-08-2019

Opłata za zmniejszenie retencji

Informacja w sprawie Oświadczeń dotyczących opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.Oświadczenia powinny być składane na każdy kwartał oddzielnie. Dopuszcza się złożenie jednego oświadczenia za 2018 rok włącznie w sytuacji braku zmian w stanie faktycznym lub prawnym nieruchomości.
Termin złożenia oświadczeń:
- oświadczenie za I,II,III oraz IV kwartał 2018 r. należy złożyć w terminie do dnia 15 września 2019 r.
- oświadczenie za I, II kwartał 2019 r. należy złożyć w terminie do dnia 15 września 2019 r.
- oświadczenie za III kwartał 2019 r. należy złożyć do dnia 31 października 2019 r.
- oświadczenie za IV kwartał 2019 r. należy złożyć do dnia 31 stycznia 2020 r. 
 
Wymagane wnioski:    oświadczenie dotyczące opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej – w pdf do pobrania
Oświadczenia powinny być składane na każdy kwartał oddzielnie. Dopuszcza się złożenie jednego oświadczenia za 2018 rok włącznie w sytuacji braku zmian w stanie faktycznym lub prawnym nieruchomości.
Informacje dodatkowe
Opłacie  podlegają osoby fizyczne i prawne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej (art. 269 ust. 1 pkt 1 Prawo wodne).
Podmiotami zobowiązanymi do uiszczenia opłaty retencyjnej zgodnie z art. 298 pkt 2 w zw. z art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne, od dnia 1 stycznia 2018 r. są osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej będące:
  • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • użytkownikami wieczystymi gruntów,
  • posiadaczami nieruchomościami lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Zwolnienia przedmiotowe:
 Zgodnie z art. 269 ust. 2 i ust. 3 w/w ustawy z opłaty zwolnione są jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód oraz kościoły i inne związki wyznaniowe.
Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowią w 90% przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w 10% dochód budżetu gminy na obsługę poboru opłaty.
Materiał pomocniczy w sprawie ustalenia opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej opracowany przez Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na stronie:
Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krasnystaw
Wymagane załączniki
  • w przypadku udzielenia pełnomocnictwa – dokument pełnomocnictwa, potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej
  • w przypadku posiadania pozwolenia wodnoprawnego – kserokopia tego dokumentu 
Dokumenty do wglądu
Oryginał pozwolenia wodnoprawnego.
Sposób i miejsce składania dokumentów:
1. Osobiście lub przez osobę upoważnioną:
  • Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Plac 3 Maja29
22-300 Krasnystaw
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 15.30, wtorki od 8.00-16.00
  • Biuro Obsługi Mieszkańców
Plac 3 Maja 29
22-300 Krasnystaw
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 15.30, wtorki od 8.00-16.00
2. Za pośrednictwem poczty:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Plac 3 Maja29
22-300 Krasnystaw
3. Na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) Urzędu Miasta Krasnystaw, dostępna na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) poprzez wypełnienie, podpisanie i wysłanie formularza pisma ogólnego do podmiotu publicznego (wraz z wymaganym oświadczeniem i załącznikiem)
Wymagane opłaty
Opłata skarbowa w przypadku złożenia pełnomocnictwa wynosi 17 zł.
Nr rachunku bankowego:
Urząd Miasta Krasnystaw
Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie
45 8200 0008 2001 0000 4170 0001
Wpłat można dokonać bez dodatkowych opłat i prowizji we wszystkich placówkach Banku Spółdzielczego na terenie Miasta Krasnystaw oraz w punktach kasowych.
Wpłat można dokonać za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.
Wyłączenia oraz zwolnienia od opłaty skarbowej wskazane są w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (teks jednolity  - Dz. U. z 2019 poz.1000).
Oświadczenia powinny być składane na każdy kwartał oddzielnie. Dopuszcza się złożenie jednego oświadczenia za 2018 rok włącznie w sytuacji braku zmian w stanie faktycznym lub prawnym nieruchomości.
Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów:
82 576 21 57 wew. 163 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, wtorki od 8.00 do 16.00.
 
Wniiosek do pobrania:
 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone