przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRASNEGOSTAWU

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRASNEGOSTAWU
15-10-2019

OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRASNEGOSTAWU

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części miasta w rejonie ulic: Sikorskiego, Okrzei, Mickiewicza, Poniatowskiego i Kościuszki w Krasnymstawie

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXVII/297/2018 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 29 czerwca 2018 r., zmienionej uchwałą nr V/40/2019 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 24 stycznia 2019 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części miasta w rejonie ulic: Sikorskiego, Okrzei, Mickiewicza, Poniatowskiego i Kościuszki w Krasnymstawie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach
od 22.10.2019 r. do 15.11.2019 r.
w siedzibie Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3-go Maja 29, 22-300 Krasnystaw, pok. nr  12, w godzinach pracy urzędu (pn., śr., czw., pt. 730-1530 , wt. 800 - 1600) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krasnystaw w zakładce ,,sprawy z zakresu Wydziału Inwestycji, Budownictwa, Dróg
i Gospodarki Przestrzennej”.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie
się w dniu 8 listopada 2019 r. w Sali Sejmikowej w siedzibie Urzędu Miasta Krasnystaw, o godz. 10:00.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Krasnegostawu, Plac 3 Maja 29,
22 – 300 Krasnystaw lub drogą elektroniczną (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), e-mail: miasto@krasnystaw.pl,  ePUAP: /umkrasnystaw/skrytka, z podaniem imienia i nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 grudnia 2019 r. Organem właściwym
do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Krasnegostawu.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) informuję, że administratorem Państwa danych osobowych jest Miasto Krasnystaw z siedzibą Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw, tel. 82 576 21 57, e-mail: miasto@krasnystaw.pl, natomiast dane będą przetwarzane w celu sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w zw. z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się pod adresem: https://umkrasnystaw.bip.lubelskie.pl/index.php?id=796

 

Krasnystaw, dn. 14.10.2019 r.

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone