przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI XIII sesja Rady Miasta Krasnystaw

AKTUALNOŚCI

 XIII  sesja Rady Miasta Krasnystaw
04-11-2019

XIII sesja Rady Miasta Krasnystaw

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XIII Sesji Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 7 listopada 2019 r. /czwartek/ o godz. 10:00, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw przy Plac 3 Maja 29.
ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XIII Sesji Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 7 listopada 2019 r. /czwartek/ o godz. 10:00, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw przy Plac 3 Maja 29.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad sesji.
2.    Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miasta
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Informacja Przewodniczącego o podejmowanych działaniach między sesjami.
5.    Informacja przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.
6.    Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.
7.    Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych.
8. Podjęcie uchwał:
     a) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;
     b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2019 rok;
c) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu na okres do trzech lat;
d) w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnystaw”;
e) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Sokołowskiego i Polewanej w Krasnymstawie;
f) w sprawie Programu Współpracy Miasta Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.
g) w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Krasnystaw na lata 2020-2023”;
h) w sprawie przystąpienia Miasta Krasnystaw do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.
9. Informacja z wykonania budżety Miasta Krasnystaw za I półrocze 2019 r.
10. Informacja z wykonania planów finansowych za I półrocze 2019 r. Krasnostawskiego Domu Kultury.
11. Informacja z wykonania planów finansowych za I półrocze 2019 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie.
12. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Krasnystaw za rok szkolny 2018/2019.
13. Zgłaszanie wniosków przez komisje Rady Miasta.
14. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.
15. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Zakończenie obrad sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA                 
         
         Janusz Rzepka
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone