przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Podsumowanie XIII sesji Rady Miasta Krasnystaw

AKTUALNOŚCI

Podsumowanie XIII sesji Rady Miasta Krasnystaw
08-11-2019

Podsumowanie XIII sesji Rady Miasta Krasnystaw

Dnia 7 XI 2019r. w na Sali Sejmikowej Urzędu Miasta Krasnystaw odbyła się XIII sesja Rady Miasta Krasnystaw. W obradach udział wzięło 15 radnych.

Dnia 7 XI 2019r. w na Sali Sejmikowej Urzędu Miasta Krasnystaw odbyła się XIII sesja Rady Miasta Krasnystaw.  W obradach udział wzięło 15 radnych.

Podczas spotkania podjęto  8 uchwał:
1. Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;
2. Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2019 rok;
3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu na okres do trzech lat;
4. Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnystaw”;
5. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Sokołowskiego i Polewanej w Krasnymstawie;
6. Uchwała w sprawie Programu Współpracy Miasta Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.
7. Uchwała w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Krasnystaw na lata 2020-2023”;
8. Uchwała w sprawie przystąpienia Miasta Krasnystaw do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.
Szczególną uwagę zwrócono na Uchwałę  dotyczącą Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, w celu rozpowszechnienia tej informacji wśród mieszkańców Krasnegostawu.

Złożono następujące interpelacje:
Radny Marcin Wilkołazki przedstawił interpelacje w sprawie:
1.    Przystąpienia Krasnegostawu do narodowego programu „Mieszkanie Plus”
2.    Projektu przebudowy budynku biurowego po Coratex-ie
3.    Organizacji w Krasnymstawie lodowiska ze sztucznie mrożoną nawierzchnią
Radny Lech Berezowski  przedstawił interpelacje w sprawie:
1.    Naprawy – wymiany ubytków kostki brukowej w chodniku od strony zachodniej ul. Okrzei od ul. Głowackiego aż do ul. Zielonej.
2.    Poprawy stanu nawierzchni zatoki parkingowej leżącej w bezpośrednim sąsiedztwie szpitala – równoległej do ul. Głowackiego .
3.    Naprawy i podniesienia kostki chodnika przy ul. Okrzei od ul. Cmentarnej do ulicy wiodącej na cmentarz.
Radny Grzegorz Brodzik przedstawił interpelacje - zapytania w sprawie:
1.    Wysokości wynagrodzeń zmiennych w 2018 roku Prezesów spółek miejskich.
2.    Czy spółki komunalne w 2019 roku występowały do różnych funduszy/programów /projektów o środki zewnętrzne aby wdrażać innowacyjne rozwiązania w gospodarce swoich spółek z korzyścią dla miasta?
Radny Paweł Mazurek  przedstawił interpelacje w sprawie:
1.     ponoszenia kosztów eksploatacyjnych oświetlenia na terenie KSM .
Radna Ewa Kwiecień przedstawiła interpelacje w sprawie:
1.    Etapu realizacji Centrum Aktywizacji Seniorów.
2.    Uzupełnienia wyrwy w poboczu ul. Piłsudskiego, w połowie góry, na odcinku od wiaduktu do skrzyżowania z ul. Cegielnianą.
3.    Wytyczenia prowizorycznych dróg dla gruntów pomiędzy ulicami: Graniczna, Piłsudskiego i Sokołowskiego.
Radny Marcin Worotyński przedstawił interpelacje w sprawie:
1.    Nadmiernej prędkości kierowców poruszających się po głównych ulicach Krasnegostawu.

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone