przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI XV Sesja Rady Miasta Krasnystaw

AKTUALNOŚCI

XV Sesja Rady Miasta Krasnystaw
28-11-2019

XV Sesja Rady Miasta Krasnystaw

XV Sesja Rady Miasta Krasnystaw - 5 grudnia 2019 roku o godzinie 10:00
ZAPROSZENIE
 
      Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XV Sesji Rady Miasta Krasnystaw, która odbędzie się w dniu 5 grudnia 2019 r. /czwartek/ o godz. 10:00, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw przy Plac 3 Maja 29.


Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miasta.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o podejmowanych działaniach między sesjami.
5. Informacja przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.
6. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.
7. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych.
8. Podjęcie uchwał:
a)  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Krasnystaw;
b) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
c) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty;
d) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
e) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Krasnystaw na rok 2020;
f) w sprawie udzielenia w 2020 r. pomocy rzeczowej dla Powiatu Krasnostawskiego;
g) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Wspólnej Łąkowej, Topolowej, Bocianiej, Rybiej, Kołowrót i Kościuszki w Krasnymstawie;  
h) w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w  Krasnymstawie oraz nadania statutu;
9. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Krasnystaw.
10. Sprawozdanie z organizacji imprezy „Chmielaki Krasnostawskie” w 2019 r.
11. Informacja dotycząca analizy złożonych oświadczeń majątkowych za 2018 r.
12. Zgłaszanie wniosków przez komisje Rady Miasta.
13. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.
14. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Zakończenie sesji.
 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
 
Janusz Rzepka
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone