przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje zgłoszenia do Banku Żywności

AKTUALNOŚCI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje zgłoszenia do Banku Żywności
04-12-2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje zgłoszenia do Banku Żywności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie kwalifikuje osoby do uczestnictwa w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019 zwanym dalej POPŻ na podstawie skierowań wydawanych przez pracowników socjalnych z odpowiednich rejonów opiekuńczych.

Pomoc żywnościowa może być przekazywana do osób (rodzin) spełniających kryteria kwalifikowalności grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa:
- bezdomni,
- niepełnosprawni,
- migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności
marginalizowane, takie jak Romowie),
- pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria statusu osoby najbardziej potrzebującej tj. osoby (rodziny) znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.(np : dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, bezrobociem lub długotrwałą chorobą) i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056zł dla osoby w rodzinie1.

Zatem aby otrzymać żywność należy zgłosić się do MOPS do pracownika socjalnego z odpowiedniego rejonu opiekuńczego o wystawienie skierowania lub do pok. 122.

UWAGA! Skierowanie jest ważne tylko na czas trwania Podprogramu 2019,
tj. od sierpnia 2019r. do czerwca 2020r.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone