przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Ogłoszenie Burmistrza Krasnegostawu o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i...

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie Burmistrza Krasnegostawu o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnystaw
16-12-2019

Ogłoszenie Burmistrza Krasnegostawu o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnystaw

Zawiadomienie o podjęciu przez Radę Miasta Krasnystaw Uchwały Nr XIII/98/2019 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnystaw”.
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 poz. 1945 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Krasnystaw Uchwały Nr XIII/98/2019 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnystaw”.
Jednocześnie informuję, że w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przeprowadzona zostanie strategiczna ocena oddziaływania na środowisko zmiany Studium, w ramach której opracowana zostanie prognoza oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące Studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko w siedzibie Urzędu Miasta Krasnystaw, w terminie do dnia 10.01.2020 r. Wnioski należy kierować na piśmie do Urzędu Miasta Krasnystaw, Wydział Inwestycji, Budownictwa, Dróg i Gospodarki Przestrzennej na adres: Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię / nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym  do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Burmistrz Krasnegostawu.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) informuję,  że administratorem Państwa danych osobowych jest Miasto Krasnystaw z siedzibą Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw, tel. 82 576 21 57, e-mail: miasto@krasnystaw.pl, natomiast dane będą przetwarzane w celu sporządzenia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnystaw,  w zw. z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się pod adresem:
 

 

 

                                                                                                   Burmistrz Krasnegostawu

Krasnystaw, dn. 16.12.2019 r.                                                             Robert Kościuk

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone