przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Stawki opłat za gospodarowanie opadami komunalnymi

AKTUALNOŚCI

Stawki opłat za gospodarowanie opadami komunalnymi
18-12-2019

Stawki opłat za gospodarowanie opadami komunalnymi

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, to w ostatnim czasie gorący temat nie tylko ze względu na konieczność dostosowania się samorządów do zmieniających się przepisów w zakresie nowego systemu selektywnej zbiórki odpadów, ale także wyższa opłata marszałkowska za składowanie śmieci, kosztowny system selektywnej zbiórki odpadów, droższa energia i rosnąca płaca minimalna. Są to główne powody wzrostu cen opłaty za odpady w przyszłym roku.

„Nawet najmniejsze działania, czy zmiana codziennych nawyków jest cennym gestem, by chronić środowisko Ziemi i wpływać na zatrzymanie zmian klimatu.”

Anonim

 

Szanowni Mieszkańcy Miasta Krasnystaw!

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, to w ostatnim czasie gorący temat nie tylko ze względu na konieczność dostosowania się samorządów do zmieniających się przepisów w zakresie nowego systemu selektywnej zbiórki odpadów, ale także wyższa opłata marszałkowska za składowanie śmieci, kosztowny system selektywnej zbiórki odpadów, droższa energia i rosnąca płaca minimalna. Są to główne powody wzrostu cen opłaty za odpady w przyszłym roku.

W większości gmin w Polsce w ostatnim czasie następuje znaczny wzrost opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych. By zobrazować przyczyny tego zjawiska, warto przyjrzeć się przepisom regulującym te ważne dla każdego z nas zagadnienia. Przepisy w sposób jednoznaczny wskazują, że system gospodarki odpadami komunalnymi w każdej gminie musi być systemem samofinansującym się.

Za realizację obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi odpowiada gmina, która na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu pobiera od właścicieli nieruchomości opłatę, uwzględniającą koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku, recyklingu, a także unieszkodliwiania odpadów zgodnie z obowiązującą hierarchią postępowania z odpadami, określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Ze środków uzyskanych z wpływów do budżetu miasta z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wydatkuje się ponadto:

- koszty tworzenia i utrzymania przez gminę punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

- koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi,

- koszty obsługi administracyjnej systemu.

Wysokość opłaty jest ustalana przy uwzględnieniu wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, jakie dany właściciel nieruchomości wyprodukuje (tj. np.: odpady wielkogabarytowe, zielone, popiół, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony).

Wysokość opłaty ma odzwierciedlać koszty zagospodarowania odpadów od momentu ich odebrania, aż do ostatecznego ich przetworzenia w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.

Środki, które wpłyną do budżetu miasta z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie mogą być przeznaczone na cele inne, niż związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

Zmiany w przepisach prawa, skutkujące istotnymi zmianami sytuacji na rynku gospodarki odpadami m.in. wzrost kosztów spalania odpadów, zatrudnienia, energii, transportu oraz opłat za korzystanie ze środowiska w postaci tzw. „opłaty marszałkowskiej” znacząco przekładają się na koszty funkcjonowania systemu.

Nie bez znaczenia jest pogłębiający się także kryzys w branży surowców wtórnych. Recykling, na którym miały zarabiać przedsiębiorstwa odbierające i przetwarzające odpady, przestał być opłacalny.

      

Dzięki temu, że w 2019 r., wobec niewielkich zmian od wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, urealniliśmy stawkę opłaty (z 7,50 zł/os. do 12,00 zł/os. w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny, co stanowiło wzrost o 62,5 %) - na 2020 r. - wychodzimy z propozycją podniesienia stawki do 14,00 zł/os za odpady segregowane (wzrost o 16,7 %). Należy podkreślić, że mimo proponowanej podwyżki, stawka ta jest zdecydowanie niższa w stosunku do innych miast, które już taką opłatę wprowadziły. Realny wzrost opłaty dla jednego mieszkańca w skali roku wyniesie jedynie 24,00 zł, jednakże w skali całego miasta, przy założeniu, że nie zmieni się liczba osób objętych systemem, wpłynie na zmniejszenie się różnicy między kosztami funkcjonowania systemu a uzyskiwanymi dochodami - o kwotę ok. 360 000 zł .

W przypadku, gdy mieszkańcy nie będą wywiązywać się z obowiązku segregowania odpadów, opłatę z tego tytułu, na chwilę obecną proponujemy pozostawić w niezmienionej wysokości (28,00 zł).

Warto też podkreślić, że funkcjonujący dotychczas w naszym mieście „system osłonowy” dla rodzin posiadających kartę dużej rodziny zamierzamy poszerzyć o możliwość zwolnienia właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku, gdy zadeklarują kompostowanie odpadów biodegradowalnych w przydomowym kompostowniku.

 

Szanowni Państwo !

Wyrzucanie odpadów do kosza to czynność, którą każdy z nas, niezależnie od wieku, wykonuje kilkanaście razy dziennie, dlatego głównym czynnikiem warunkującym powodzenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest świadome działanie i odpowiednia postawa nas samych. To my musimy dążyć do tego, aby w naszych domach powstawało jak najmniej odpadów oraz do tego, by śmieci, które już „wyprodukujemy” były we właściwy sposób posegregowane

 

zdjecie smieci

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone