przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Zaproszenie na XVI sesję Rady Miasta Krasnystaw

AKTUALNOŚCI

Zaproszenie  na XVI sesję Rady Miasta Krasnystaw
20-12-2019

Zaproszenie na XVI sesję Rady Miasta Krasnystaw

XVI Sesja Rady Miasta Krasnystaw, odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 10:00, w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw.
ZAPROSZENIE
 
Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XVI Sesji Rady Miasta Krasnystaw,
która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 10:00,
w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw przy Plac 3 Maja 29.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XIV i XV sesji Rady Miasta.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o podejmowanych działaniach między sesjami.
5. Informacja przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.
6. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.
7. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych.
8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Krasnystaw na 2020 r.;
b) w sprawie planu wydatków w 2020 r. na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Krasnystaw na lata 2016 - 2020;
c) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krasnystaw;
d) w sprawie uchwały budżetowej Miasta na rok 2020;
e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 r.;
f) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty;
g) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
h) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;
i) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2019 rok;
j) w sprawie wydatków budżetu Miasta, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego;
k) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m 2 pasa drogowego dróg gminnych miasta Krasnystaw;
l) zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Krasnystaw;
ł) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
m) w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Mieście Krasnystaw na rok szkolny 2019-2020.
9. Informacja o roszczeniach odszkodowawczych, zgłoszonych przez właścicieli gruntów, powstałych w wyniku uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź jego zmiany oraz o wydanych w tej sprawie decyzjach w okresie od 13.12.2017 do 12.12.2018 r.
10. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w planie budżetu Miasta na 2019 r.
11. Zgłaszanie wniosków przez komisje Rady Miasta.
12. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.
13. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Zakończenie obrad sesji.
 
PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA                          
       
        Janusz Rzepka                                  
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone