przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Podsumowanie XVI Sesji Rady Miasta Krasnystaw

AKTUALNOŚCI

Podsumowanie XVI Sesji Rady Miasta Krasnystaw
30-12-2019

Podsumowanie XVI Sesji Rady Miasta Krasnystaw

Dnia 30 XII 2019r. w na Sali Sejmikowej Urzędu Miasta Krasnystaw odbyła się XVI sesja Rady Miasta Krasnystaw. W obradach udział wzięło 15 radnych.

Dnia 30 XII 2019r. w na Sali Sejmikowej Urzędu Miasta Krasnystaw odbyła się XVI sesja Rady Miasta Krasnystaw.  W obradach udział wzięło 15 radnych.


Podczas spotkania podjęto 14 uchwał:
1.    w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Krasnystaw na 2020 r.;
2.    w sprawie planu wydatków w 2020 r. na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Krasnystaw na lata 2016 - 2020;
3.    w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krasnystaw;
4.    w sprawie uchwały budżetowej Miasta na rok 2020;
5.    w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 r.;
6.    w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty;
7.    w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
8.    w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;
9.    w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2019 rok;
10.    w sprawie wydatków budżetu Miasta, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego;
11.    zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m 2 pasa drogowego dróg gminnych miasta Krasnystaw;
12.    zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Krasnystaw;
13.    zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
14.    w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Mieście Krasnystaw na rok szkolny 2019-2020.

Złożono następujące interpelacje:
Radny Marcin Wilkołazki przedstawił interpelacje w sprawie:
1.    Usunięcia konarów drzew znad chodnika leżącego na os. „Serbinów”
2.    Zakupu urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych.

oraz jedno zapytanie:
Radny Grzegorz Brodzik przedstawił zapytanie w sprawie:
1.    Audytów zewnętrznych spółek komunalnych, które są własnością miasta.

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone