przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRASNEGOSTAWU

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRASNEGOSTAWU
13-01-2020

OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRASNEGOSTAWU

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Sokołowskiego i Polewanej w Krasnymstawie

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Krasnystaw uchwały Nr XIII/99/2019 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Sokołowskiego i Polewanej w Krasnymstawie. Granice obszaru objętego sporządzeniem planu wskazane zostały na załączniku graficznym do w/w uchwały.

Jednocześnie informuję, że w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.) przeprowadzona zostanie strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu, w ramach której opracowana zostanie prognoza oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące sporządzanego planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko, w siedzibie Urzędu Miasta Krasnystaw, w terminie do dnia 07.02.2020 r. Wnioski należy kierować na piśmie do Urzędu Miasta Krasnystaw, Wydział Inwestycji, Budownictwa, Dróg i Gospodarki Przestrzennej na adres: Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, również bez konieczności opatrywania podpisem elektronicznym na adres: miasto@krasnystaw.pl .

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Burmistrz Krasnegostawu.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) informuję, że administratorem Państwa danych osobowych jest Miasto Krasnystaw z siedzibą Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw, tel. 82 576 21 57, e-mail: miasto@krasnystaw.pl, natomiast dane będą przetwarzane w celu sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Sokołowskiego i Polewanej w Krasnymstawie, w zw. z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się pod adresem: https://umkrasnystaw.bip.lubelskie.pl/index.php?id=905 

 

Burmistrz Krasnegostawu
Robert Kościuk

Krasnystaw, dn. 13.01.2020 r. 

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone