przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Rekrutacja do projektu: „Aktywność popłaca"

AKTUALNOŚCI

Rekrutacja do projektu: „Aktywność popłaca"
15-01-2020

Rekrutacja do projektu: „Aktywność popłaca"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zaprasza do uczestnictwa w ramach III edycji Programu Aktywizacja i Integracja projektu: „Aktywność popłaca”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Uczestnikami  programu mogą być kobiety i mężczyźni w wieku 21 – 58 lat zamieszkujące na terenie miasta Krasnystaw, pozostające bez zatrudnienia, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, spełniające łącznie poniższe kryteria:

 1. osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,
 2. osoby bezrobotne zarejestrowane w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Krasnymstawie

Udział w Programie Aktywizacja i Integracja umożliwia dostęp do bezpłatnego uczestnictwa  w następujących formach wsparcia:

Instrumentów aktywizacji społecznej – 10 godzin tygodniowo:

 1. Trening kompetencji i umiejętności społecznych,
 2. Warsztaty autoprezentacji,
 3. Grupa wsparcia,
 4. Trening kompetencji cyfrowych,
 5. Warsztaty gospodarowania budżetem domowym

Instrumentów aktywizacji zawodowej – 10 godzin tygodniowo:

 1. Prac społecznie użytecznych

dodatkowo zapewniamy:

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

- opiekę nad osobą  zależną.

Okres realizacji programu luty/marzec 2020 – maj/czerwiec 2020

Regulamin rekrutacji oraz Formularz  zgłoszeniowy do udziału w projekcie dostępne są poniżej lub na stronie internetowej www.mopskrasnystaw.pl  w zakładce „projekt Aktywność popłaca “ lub:

 • w Biurze projektu pok. 102 ,
 • na stanowisku ds. pierwszego kontaktu pok. 122

 od 7:30 do 15:30.

Formularze zgłoszeniowe  przyjmujemy:

 • osobiście pokój 102,
 • za pośrednictwem poczty na adres Ośrodka 22-300 Krasnystaw ul. Piłsudskiego 9
 • email-em na adres projekt@mopskrasnystaw.pl

 do dnia 24 stycznia 2020 r.

W przypadku trudności w wypełnianiu dokumentacji rekrutacyjnej służymy pomocą: kierownik projektu pok. 102 tel. 82 576 23 24 wew. 102 , rejonowi pracownicy socjalni, kierownik sekcji pomocy środowiskowej.

Pliki do pobrania:

Ikona pdfformularz zgłoszeniowy, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [366.56 KB]

Ikona pdfkwestionariusz motywacji, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [370.01 KB]

Ikona pdfOświadczenie status na rynku pracy, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [256.73 KB]

Ikona pdfOświadczenie uczestnika projektu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [322.60 KB]

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone