przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI INFORMACJA

AKTUALNOŚCI

INFORMACJA
09-06-2020

INFORMACJA

o sposobie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych od pełnomocników wyborczych (lub osób przez nich upoważnionych) komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odbywa się

w następujący sposób:

·        osobiście w Urzędzie Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw (poprzez wrzucenie do skrzynki nadawczej, znajdującej się w budynku urzędu).

·       drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw

·       w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

urz-060601-1@pkw.gov.pl. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny.
W takim przypadku oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).

 

Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz zasady powoływania tych komisji szczegółowo określa uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M. P. z 2019 r. poz. 267 i 771 oraz z 2020 r. poz. 249);

 

Komitety wyborcze, których zawiadomienia zostały przyjęte przez Państwową Komisję Wyborczą w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. mogą dokonywać nowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych na podstawie upoważnień pełnomocników wyborczych wydanych w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. Analogicznie zachowują ważność upoważnienia do wyznaczania mężów zaufania wydane w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. Jednakże w przypadku, gdy pełnomocnik wyborczy danego komitetu wyborczego podejmie decyzję o odwołaniu upoważnienia do zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, musi niezwłocznie powiadomić o tym gminę lub gminy z obszaru, którego dotyczyło upoważnienie wydane w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r.;

 

Zachowują ważność i nie muszą być ponawiane zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonane samodzielnie przez wyborców, w trybie art. 182 § 8c ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. Nie oznacza to jednak, że osoby te zostaną powołane w skład komisji, nawet jeżeli zostały one powołane w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. Mimo tego, że zgłoszenia te zachowują ważność procedura dotycząca powołania obwodowych komisji wyborczych zostanie powtórzona na nowo, z uwzględnieniem m.in. nowych zgłoszeń kandydatów.

 

UWAGA!

Termin zgłoszenia kandydatów upływa w dniu 12 czerwca 2020 r.

W przypadku przesłania zgłoszeń drogą pocztową będą one uwzględniane

wyłącznie, gdy wpłyną do Urzędu Miasta Krasnystaw do dnia 12 czerwca 2020 r.

lub w formie elektronicznej (najpóźniej do 12 czerwca 2020 r. w godzinach pracy

normalnego funkcjonowania urzędu do godz. 15.30).

 

 

DYŻURY URZEDNIKA WYBORCZEGO MIASTA KRASNYSTAW

 

Urzędnik Wyborczy pełni dyżur telefoniczny pod numerem telefonu:
606-719-017 oraz pod adresem e-mail: urz-060601-1@pkw.gov.pl

 

Urzędnik Wyborczy
/-/ Marzena Cichosz
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone