przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Zaproszenie na XX sesję Rady Miasta Krasnystaw

AKTUALNOŚCI

Zaproszenie na XX  sesję Rady Miasta Krasnystaw
09-06-2020

Zaproszenie na XX sesję Rady Miasta Krasnystaw

Zaproszenie na XX  sesję

Uprzejmie informuję, że XX sesja Rady Miasta Krasnystaw odbędzie się 17 czerwca 2020 r. (środa) o godz. 9:00. Transmisja na żywo będzie dostępna pod adresem:

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji – sprawdzenie obecności (kworum).
2. Przyjęcie protokołu z XVIII i XIX sesji Rady Miasta.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o podejmowanych działaniach między sesjami.
5. Informacja przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.
6. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.
7. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych.
8. Raport o stanie Miasta Krasnystaw za 2019 r.
    a) przedstawienie Raportu o stanie Miasta Krasnystaw za poprzedni rok,
    b) debata nad Raportem,
    c) głosowanie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Krasnegostawu wotum zaufania.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za rok 2019 oraz podjęcie uchwał.
1) przedstawienie opinii stałych komisji Rady Miasta Krasnystaw o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za 2019 r., sprawozdaniu finansowym oraz informacji o stanie mienia za 2019 r.,
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za rok 2019,
3) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Miasta oraz wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krasnegostawu z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.,
4) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krasnegostawu z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.
5) wystąpienie Burmistrza Krasnegostawu na temat wykonania budżetu Miasta za 2019 rok.
6) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok, sprawozdaniem finansowym oraz informacją o stanie mienia Miasta.
7) Podjęcie uchwał w sprawie:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Krasnegostawu z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2019 rok;
b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krasnegostawu z tytułu wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2019 r.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;
b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2020 r.;
c) w sprawie udzielenia pożyczki z budżetu Miasta Krasnystaw dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o. o. w Krasnymstawie;
d) w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/86/2019 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Krasnegostawu;
11.  Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2019 r. Krasnostawskiego Domu Kultury.
12. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2019 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie.
13. Informacja z działalności za 2019 r. Krasnostawskiego Domu Kultury.
14. Informacja z działalności za 2019 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie. 
15. Informacja z działalności za 2019 r. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie.
16. Informacja o pracy Rady Seniorów Miasta Krasnystaw za 2019 r.
17. Informacja o pracy Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw za 2019 r.
18. Sprawozdanie z działalności za 2019 r. Środowiskowego Domu Samopomocy im. Bł. Ks. Z. Pisarskiego w Krasnymstawie.
19. Sytuacja na rynku pracy w mieście Krasnystaw wg stanu na dzień 31.12.2019 r.
20. Sprawozdanie z działań na rzecz promocji Miasta za 2019 r.
21. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Krasnystaw w 2019 roku.
22. Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie za rok 2019.
23. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2019 r.
24. Sprawozdanie z Programu Współpracy Miasta Krasnystaw z Organizacjami Pozarządowymi w 2019 r.
25. Informacja o bezpieczeństwie publicznym i przeciwpożarowym za 2019 r.
26. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za 2019 r.
27. Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Zastawiu za 2019 r.
28. Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej na Krakowskim Przedmieściu za 2019 r.
29.  Zgłaszanie wniosków przez komisje Rady Miasta.
30. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta
31. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
32. Zakończenie obrad sesji.
 
                                                                                                        

                                                                                                         PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA                           
                                                                                                                 /-/ Janusz Rzepka

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone