przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020

AKTUALNOŚCI

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020
16-06-2020

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych

Burmistrz Krasnegostawu
Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1728)

Burmistrz Krasnegostawu

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Miasta Krasnystaw.

1.    Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:

  • być osobą pełnoletnią,
  • zamieszkiwać na terenie danej gminy,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2.  Kandydat na rachmistrza terenowego:

  • zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;
  • jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego. 

 

3.  Dodatkowe umiejętności kandydata na rachmistrza:

o    obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,

o    komunikatywność i umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się).

4. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.

5.  Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.

6. Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt 1 pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

7. Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.

8. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:

  • Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (załącznik nr 1);
  • Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej;
  • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (załącznik nr 2);
  • Informacja dotycząca RODO (załącznik nr 3).

9. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu, w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.” w terminie od dnia 15.06.2020 r. do 08.07.2020 r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Miasta Krasnystaw. Adres do doręczeń: Urząd Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw.

10. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu  (82) 576-21-57 w. 147.

 

Ikona docZałącznik nr 1

Ikona docZałącznik nr 2

Ikona docZałącznik nr 3

Ikona docInformacje dot. przetwarzania danych osobowych

Ikona docInformacje dodatkowe

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone