przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI REKRUTACJA DO PROJEKTU pt. "CIS Krasnystaw - Akcja - Reintegracja!"

AKTUALNOŚCI

REKRUTACJA DO PROJEKTU pt. "CIS Krasnystaw - Akcja - Reintegracja!"
04-08-2020

REKRUTACJA DO PROJEKTU pt. "CIS Krasnystaw - Akcja - Reintegracja!"

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie  zaprasza  do uczestnictwa w ramach  I  edycji Indywidualnego Programu Zatrudnienia w Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie realizowanego w ramach projektu: „CIS Krasnystaw – Akcja- Reintegracja!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.


Uczestnikami  programu mogą być kobiety i mężczyźni  zamieszkujący na terenie miasta Krasnystaw, pozostający bez zatrudnienia, zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
w tym:

a)   osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,

b)   osoby bezrobotne,

c)   osoby z niepełnosprawnościami,

d)   osoby o niskich kwalifikacjach,

e)   osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.


Udział w Indywidualnego Programu Zatrudnienia CIS umożliwia dostęp do bezpłatnego uczestnictwa  w następujących formach wsparcia:


Reintegracji społecznej tj. instrumentów aktywizacji społecznej – 2 godziny dziennie:

a)   Doradztwo zawodowe,

b)   Psychoedukacja,Warsztaty umiejętności społecznych

c)    Doradztwo terapeutyczne,

d)   Zajęcia integracyjne/kulturalne


Reintegracji zawodowej tj. instrumentów aktywizacji zawodowej – 4 godziny dziennie służącej przyuczeniu do wykonywaniu pracy w grupach tematycznych:

a)   Robotnik oczyszczania miasta

b)   Technolog robot wykończeniowych

c)   Opiekunka osób starszych I dziecięca


dodatkowo zapewniamy:

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie zdrowotne

- świadczenie aktywizacyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych,

- ciepły posiłek .


Okres realizacji programu wrzesień 2020 – wrzesień 2021


Regulamin rekrutacji oraz Formularz  zgłoszeniowy do udziału w projekcie dostępne są poniżej lub na stronie internetowej www.mopskrasnystaw.pl  w zakładce „Cis Krasnystaw – Akcja – Reintegracja!“ lub:

-   w Biurze projektu pok. 102 ,

-   u pracowników socjalnych Ośrodka,

w godzinach od 7:30 do 15:30.


Formularze zgłoszeniowe  przyjmujemy:

-   osobiście w siedzibie Ośrodka,

-   za pośrednictwem poczty na adres Ośrodka 22-300 Krasnystaw ul. Piłsudskiego 9

-   email-em na adres projekt@mopskrasnystaw.pl


 do dnia  3 września 2020 r.W przypadku trudności w wypełnianiu dokumentacji rekrutacyjnej służymy pomocą: kierownik projektu pok. 102
tel. 82 576 23 24 wew. 102 , rejonowi pracownicy socjalni, kierownik sekcji pomocy środowiskowej
.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Ikona pdfRekrutacja

Ikona pdfOznaczenie informacji

Ikona docInformacja o rekrutacji

Ikona docFormularz zgłoszeniowy

Ikona docOświadczenie UP1

Ikona docOświadczenie UP2

 

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone