przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI POWSZECHNY SPIS ROLNY - INFORMACJE

AKTUALNOŚCI

spis rolny
01-09-2020

POWSZECHNY SPIS ROLNY - INFORMACJE

Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Na terenie gminy pracami spisowymi kieruje odpowiednio wójt, burmistrz, prezydent miasta – jako gminny komisarz spisowy. Zastępcą gminnego komisarza spisowego jest osoba wyznaczona na podstawie Zarządzenia Nr 73/2020 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w celu przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 r. na terenie Miasta Krasnystaw.

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.

PODSTAWOWE CELE POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO:

zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstw domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi;
aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach;
analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat;
dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych;
wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD.

KTO PODLEGA SPISOWI ROLNEMU ?

Spis rolny będzie prowadzony w gospodarstwach rolnych:

osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
osób prawnych;
jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

W przypadku gospodarstw rolnych osób fizycznych (gospodarstw indywidualnych) spisem rolnym zostaną objęte wszystkie gospodarstwa rolne o powierzchni 1 ha użytków rolnych i więcej, a także gospodarstwa o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o następującej skali:

    0,5 ha – dla plantacji drzew owocowych,
    0,5 ha – dla krzewów owocowych,
    0,5 ha – dla warzyw gruntowych,
    0,5 ha – dla truskawek gruntowych,
    0,5 ha – dla chmielu,
    0,3 ha – dla szkółek sadowniczych,
    0,3 ha – dla szkółek ozdobnych,
    0,1 ha – dla tytoniu,
    5 sztuk – dla bydła ogółem,
    20 sztuk– dla świń ogółem,
    5 sztuk – dla loch,
    20 sztuk – dla owiec ogółem,
    20 sztuk – dla kóz ogółem,
    100 sztuk – dla drobiu ogółem,
    10 sztuk – dla zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych,
    20 pni – dla pszczół.

Ogrody działkowe nie spełniają powyższych kryteriów, więc nie będą objęte spisem rolnym.

Użytkownicy gospodarstw rolnych w ramach spisu rolnego są obowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

W JAKIEJ FORMIE ZOSTANIE PRZEPROWADZONY SPIS ROLNY ?

Podstawową metodą realizacji spisu powszechnego będzie samospis internetowy – każdy rolnik będzie mógł dokonać spisu we własnym domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie z Internetem, za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego https://spisrolny.gov.pl/

Dla rolników, którzy nie posiadają takich możliwości stanowisko do samospisu internetowego zostało uruchomione w siedzibie Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29, parter przy Sali Obsługi Nr 1

Przeprowadzenie samospisu będzie możliwe w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., w godzinach od 8 do 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Uzupełniającą metodą udziału w spisie będzie wywiad telefoniczny (przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego) oraz wywiad bezpośredni przeprowadzany przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne (pod warunkiem, że pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna w kraju)w okresie od 1 października do 30 listopada 2020 r.

Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie internetowej: https://spisrolny.gov.pl/  lub na infolinii spisowej: 22 279 99 99.

 

spis

rolny

 

 

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone