przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Zaproszenie na posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

AKTUALNOŚCI

NGO
23-10-2020

Zaproszenie na posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

W związku z wprowadzeniem obostrzeń spowodowanych rozprzestrzenianiem się COVID-19, informujemy, że posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krasnymstawie V kadencji zaplanowane na 26 X br. NIE ODBĘDZIE SIĘ.
W związku z wprowadzeniem obostrzeń spowodowanych rozprzestrzenianiem się COVID-19, informujemy, że posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krasnymstawie V kadencji zaplanowane na 26 X br. NIE ODBĘDZIE SIĘ.
 
Z A P R O S Z E N I E
 
      Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krasnymstawie V kadencji, które odbędzie się w dniu 26 października 2020 r. o godzinie 13:30 w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw przy Plac 3 Maja 29. 
      W związku z zagrożeniami związanymi z COVID-19, posiedzenie odbędzie się w reżymie sanitarnym, nie przewidujemy dyskusji nad materiałami przesłanymi w formie elektronicznej. Uwagi i opinie do materiałów proszę wysłać e-mailowo na adres: miasto@krasnystaw.pl w terminie do 25 października 2020 r. Proszę też o potwierdzenie osobistego przybycia na posiedzenie w celu zapewnienia optymalnych warunków sanitarnych.
 
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Opinia Rady Pożytku dotycząca projektu „Programu współpracy Miasta Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.”.
3. Informacja z realizacji „Programu współpracy Miasta Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 r.”.
4. Zgłoszenie przedstawicieli z organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych powołanych w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach w 2021 roku.
5. Informacja na temat obowiązku przestrzegania zapisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) przy realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.
6. Zakończenie posiedzenia.
 
 
Z poważaniem
 
Przewodnicząca MRDPP
Renata Stangryciuk
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone