przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Zaproszenie na XXIV Sesję Rady Miasta Krasnystaw

AKTUALNOŚCI

sesja
23-12-2020

Zaproszenie na XXIV Sesję Rady Miasta Krasnystaw

Przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw zawiadamia, że XXIV Sesja Rady Miasta Krasnystaw VIII kadencji odbędzie się 30 grudnia 2020 r. (środa) o godz. 10:00 w trybie zdalnym. Transmisja na żywo będzie dostępna pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1854/rada-miasta-krasnystaw.htm

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji – sprawdzenie obecności (kworum).
2. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miasta.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o podejmowanych działaniach między sesjami.
5. Informacja przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.
6. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.
7. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
a) w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Krasnystaw na 2021 r.;
b) w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Krasnystaw na lata 2021 – 2025;
c) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krasnystaw;
d) w sprawie uchwały budżetowej Miasta na 2021 r.;
e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 r.;
f) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;
g) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2020 r.;
h) zmieniająca Uchwałę Nr XI/83/2019 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa ulicy Tokarzewskiego – Granicznej – Bojarczuka w Krasnymstawie” na 2020 rok.;
i) zmieniająca Uchwałę Nr IX/71/2019 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2120L Pełczyn - Krasnystaw odcinek od km 21+420 do km 24+902 (ul. Kościuszki) oraz drogi powiatowej nr 3157L od km 0+000 do km 0+436 (ul. Szkolna) wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Poniatowskiego i Mickiewicza” w latach 2019 – 2020;
j) w sprawie przyjęcia „Strategii elektromobilności dla Miasta Krasnystaw”;
k) w sprawie wyznaczenia aglomeracji Krasnystaw;
l) w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dziennego dla seniorów pod nazwą Klub Senior +;
ł) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.  
9.  Informacja o roszczeniach odszkodowawczych, zgłoszonych przez właścicieli gruntów, powstałych w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź jego zmiany oraz o wydanych w tej sprawie decyzjach w okresie od 11.12.2019 r. do 11.12.2020 r.
10. Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w planie budżetu Miasta na 2020 r.
11. Zgłaszanie wniosków przez komisje Rady Miasta.
12. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.
13. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.   
14. Zakończenie obrad sesji.
 
    PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA                         
        /-/ Janusz Rzepka

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone