przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Projekt „ Krasnostawski Aktywny Senior”

AKTUALNOŚCI

senior
28-12-2020

Projekt „ Krasnostawski Aktywny Senior”

W dniu 10 grudnia 2020 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego opublikował  wyniku oceny formalno-merytorycznej projektów, które zostały złożone w odpowiedzi na nabór nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-001/20, ogłoszony w dniu 22 stycznia 2020 r. Wśród 144 projektów poddanych ocenie formalno-merytorycznej, 105 projektów spełniło kryteria formalne, kryteria ogólne zerojedynkowe oraz uzyskało wymaganą liczbę punktów i zostało skierowanych do negocjacji, zaś 39 projektów nie spełniło kryteriów formalnych i/lub kryteriów ogólnych zerojedynkowych i/lub nie uzyskało wymaganej liczby punktów i zostało negatywnie ocenionych na etapie oceny formalno-merytorycznej. Projekt Miasta Krasnystaw/ Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie pt. Krasnostawski Aktywny Senior zyskał wysoką ocenę punktową 108,5 pkt a tym samym zajął 2 pozycję na liście rankingowej projektów skierowanych do negocjacji.
Projekt „ Krasnostawski Aktywny Senior” jest odpowiedzią na zgłaszane potrzeby mieszkańców Krasnegostawu w wieku 60 + i zakłada:
1.    Utworzenie Punktu Wsparcia Seniora, stacjonarnego  powszechnie dostępnego w miejsca z dostępem do sprzętu komputerowego oraz wyposażonego w materiały edukacyjne (czasopisma/informatory). Punkt czynny będzie przez 8 godzin dziennie w dni robocze. Do dyspozycji seniorów zatrudniony zostanie Animator, odpowiedzialny z obsługę Punktu.
2.    Utworzenie Klubu Aktywnego Seniora dostępnego w godzinach ustalonych z uczestnikami a oferujący wsparcie w zakresie:
- zagospodarowania czasu wolnego (zajęcia wokal/teatr/kulinarne/rękodzieło)
- zwiększenia aktywności i uczestnictwa w życiu społecznym (poradnik seniora)
- działalności prozdrowotnej (edukacja zdrowotna/psychologiczna), kulturalnej (wyjścia do teatru/filharmonii, wieczorki taneczne, wyjazdy) i edukacyjnej (m.in.obsługi komputera, korzystania z Internetu.)
- zajęcia z zakresu kultury fizycznej (zajęcia ruchowe/taneczne/ usprawniające)
- integrację ze społecznością lokalną (spotkania/imprezy integracyjne)
3.    Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej  dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Usługi Punktu Wsparcia Seniora oraz Klubu Aktywnego Seniora będą nieodpłatne dla uczestników.

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla 40 osób zamieszkałych na terenie miasta Krasnystaw, w tym:
• 30 osób starszych ( 60+),które zakończyły aktywność zawodową
• 10 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, z uwagi na stan zdrowia/niepełnosprawność w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

Beneficjentem projektu jest Miasto Krasnystaw/ Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Krasnymstawie w partnerstwie z Fundacją „WINDA”.
Planowany Termin realizacji projektu to 01.03.2021 do 31.08.2023 r.
Obecnie treść projektu podlega negocjacji i po pozytywnym zakończeniu tego etapu ma dużą szansę na dofinansowanie z uwagi na wysoką pozycję rankingową.
Wartość projektu 1 600 000,02 zł, z tego wnioskowane dofinansowanie 1 360 000,02 oraz wkład własny w postaci niepieniężnej – użyczenie pomieszczeń.

 

 senior

 

Ikona pdfAktywny Senior

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone