przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Nowe oferty "Klubu Seniora+"

AKTUALNOŚCI

senior
14-01-2021

Nowe oferty "Klubu Seniora+"

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie
zaprasza do uczestnictwa 
w „Klubie Senior+” 
przy ul. Marszałka Piłsudskiego 9
 
 
Jeżeli jesteś:
 
- mieszkańcem Gminy Miejskiej Krasnystaw,
- w wieku 60 +,
- osobą nieaktywną zawodowo i chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy,
- chcesz pomóc sobie i innym?
 
ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM „Klubu Senior+” !!!
 
Podstawowy zakres oferowanych usług obejmuje:
- zajęcia o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, towarzyskim
- możliwość korzystania z warsztatów kulinarnych, zajęć sportowo -ruchowych, edukacyjnych,  i innych zajęć
- możliwość wzięcia udziału w rozwijaniu swoich pasji i umiejętności, a także w rozwoju działań samopomocy na rzecz osób potrzebujących w tym seniorów.
 
Korzystanie z oferty Klubu Seniora jest bezpłatne.
 
Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Senior+ muszą wypełnić formularz rekrutacyjny - deklarację uczestnictwa.
 
Formularz rekrutacyjny – deklarację uczestnictwa można pobrać:
 
- w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (w godzinach 8:00-15:00);
- w Dziennym Domu Pomocy Społecznej (w godzinach 9:00-12:00);
- w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krasnystaw, 
 -ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie oraz strony Urzędu Miasta Krasnystaw.
 
Klub Senior+  dysponuje 20 miejscami i  funkcjonował  będzie w dniach i godzinach ustalonych  z uczestnikami Klubu, zakłada się że minimum dwa razy w tygodniu z wyłączeniem dni ustawowo wolnych.
 
Formularz rekrutacyjny – deklarację uczestnictwa można złożyć:
 
- osobiście w siedzibie Ośrodka, 
- za pośrednictwem poczty na adres Ośrodka 22-300 Krasnystaw ul. M. Piłsudskiego 9,
- email-em(skan lub zdjęcie ) na adres: poczta@mopskrasnystaw.pl 
do dnia  29 stycznia 2021 r.
 
Osoby, które złożą formularz rekrutacyjny będą poinformowane telefonicznie lub listownie o wynikach rekrutacji.
 
W przypadku przekroczenia liczby złożonych formularzy rekrutacyjnych a dostępnej liczby miejsc zastosowane zostaną dodatkowe kryteria zapewniające preferencje dla każdej  z poniższych grup:
 
§ - osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą – 1 051,50 zł  lub na osobę w rodzinie – 792 zł/osobę), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
§ - osoby będące beneficjentami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
§ - osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.
 
Na podstawie przedłożonych formularzy stworzona zostanie lista podstawowa oraz rezerwowa uczestników.
 
senior

 

Ikona pdfFormularz Klub S+

Ikona docxFormularz Klub S+

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone