przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Miejski Obszar Funkcjonalny Krasnystaw

AKTUALNOŚCI

MOF
05-03-2021

Miejski Obszar Funkcjonalny Krasnystaw

Spotkanie robocze - 4 marca 2021 r. - dotyczące powołania MOF Krasnystaw.

 

MIEJSKIE OBSZARY FUNKCJONALNE 
a rozwój małych miast na przykładzie 
Miasta Krasnystaw 
oraz gmin 
Krasnystaw, Izbica, Siennica Różana, Łopiennik Górny
 
      Współczesne zrozumienie procesu rozwoju miast i ich roli w regionie wymaga analizy relacji miasta i jego powiązań z otoczeniem, które w obecnych czasach w coraz mniejszym stopniu jest jednostką samodzielną, a w coraz większym powiązaną funkcjonalnie z otaczającymi obszarami. Związki te widoczne są zwłaszcza w obszarze przemieszczania się ludności, jednak zagadnienie oddziaływania miast na otoczenie to wynik wielu procesów. Jako te, które mają kluczowe znaczenie, wymienia się rozwój systemów transportowych, suburbanizację, zwiększenie mobilności ludności, dostęp do kluczowych usług oraz handel. Miasta to ośrodki koncentracji rynków pracy, edukacji, usług publicznych, pełnią funkcje egzogeniczne, zaspokajając potrzeby istniejące w otaczających obszarach, co skutkuje tym, że obszary te stanowią swoiste zaplecze miast, przestały zatem pełnić funkcje wyłącznie rolnicze. Na skutek tego potencjał gospodarczy i społeczny miasta przekłada się na potencjał otaczającego obszaru, na teren którego przenikają funkcje typowo miejskie. Opisane procesy dały przedpole do formułowania koncepcji i teorii dotyczących oddziaływania miast na powiązane z nimi funkcjonalnie tereny. 
 
      Jedną z nich jest koncepcja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF-ów), która w obecnym okresie programowania Unii Europejskiej (lata 2021-2027) znalazła wsparcie narzędziowe w postaci Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Miejskie Obszary Funkcjonalne są elementem polityki przestrzennej i społeczno-gospodarczej. Powstanie i rozwój MOF-ów wiąże się z wzajemnym przenikaniem na wielu płaszczyznach miasta, w rozumieniu jednostki administracyjnej i jego otoczenia. Zakres świadczonych w mieście usług publicznych przekracza potrzeby mieszkańców i zapewnia jednocześnie obsługę osób z otaczających obszarów, przy czym gęstość relacji jest największa w obszarze stanowiącym sąsiedztwo. Przestrzeń, w której funkcje pełnione przez miasto przekraczają jego administracyjne granice, a gęstość relacji jest największa, określana jest jako MOF. Innymi słowy, to obszar obejmujący miasto i jego zewnętrzną strefę, która ze względu na gęstą sieć powiązań tworzy z nim funkcjonalnie jeden system.
 
  Wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom oraz aktywizując potencjał lokalnych samorządów Burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk wraz z Wójtami okolicznych gmin tj. Krasnystaw, Izbica, Siennica Różana, Łopiennik Górny uzgodnili zawarcie porozumienia międzygminnego powołującego do życia Miejski Obszar Funkcjonalny Krasnystaw. W tym celu podpisano List Intencyjny, w którym wspólnie postanowili: 
 
1. Zadeklarować zamiar współpracy w celu realizacji działań na rzecz rozwoju MOF z wykorzystaniem Zintegrowanych Instrumentów Terytorialnych. 
2. Zadeklarować wolę współpracy podczas tworzenia Strategii Ponadlokalnej dla obszaru MOF.
3. Dążyć do zacieśnienia współpracy w tych obszarach, które Strony uznają za niezbędne do pobudzania rozwoju społeczno-gospodarczego, w ramach obszaru porozumienia.
4. Rozwijać współpracę w celu wspierania potrzeb rozwojowych na poziomie lokalnym i międzyregionalnym.
5. Podjąć niezbędne działania w celu przygotowania i realizacji wspólnych projektów o znaczeniu ponadlokalnym w ramach m.in. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2021-2027 i Krajowego Planu Odbudowy.
6. Promować MOF pośród przedstawicieli różnych sektorów.
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone