przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRASNEGOSTAWU

AKTUALNOŚCI

przestrzeń
15-03-2021

OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRASNEGOSTAWU

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Wspólnej, Łąkowej, Topolowej, Bocianiej, Rybiej, Kołowrót i Kościuszki w Krasnymstawie.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293, z późn. zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) oraz Uchwały Nr XV/112/2019 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Wspólnej, Łąkowej, Topolowej, Bocianiej, Rybiej, Kołowrót i Kościuszki w Krasnymstawie, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Wspólnej, Łąkowej, Topolowej, Bocianiej, Rybiej, Kołowrót i Kościuszki w Krasnymstawie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 23.03.2021 r. do 14.04.2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3-go Maja 29, 22-300 Krasnystaw, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie na stronie internetowej BIP https://umkrasnystaw.bip.lubelskie.pl/index.php?id=943  
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2021 roku, o godz. 10:00.  Informacje o szczegółowym sposobie i zasadach przeprowadzenia dyskusji publicznej i możliwości uczestnictwa w niej, zgodnie z art. 8d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za pomocą środków porozumiewania się na odległość, zostaną umieszczone na ww. stronie internetowej BIP, a także będzie można je uzyskać dzwoniąc na numer telefonu: 82 576 21 57 wew. 112. 
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293, z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 3 i art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
 
Uwagi do projektu zmiany planu należy składać na piśmie do Burmistrza Krasnegostawu, Plac 3-go Maja 29, 22-300 Krasnystaw lub w postaci elektronicznej na adres mailowy: miasto@krasnystaw.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 kwietnia 2021 r. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Burmistrz Krasnegostawu.
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) informuję, że administratorem Państwa danych osobowych jest Miasto Krasnystaw z siedzibą Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw, tel. 82 576 21 57, e-mail: miasto@krasnystaw.pl, natomiast dane będą przetwarzane w celu sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Wspólnej, Łąkowej, Topolowej, Bocianiej, Rybiej, Kołowrót i Kościuszki w Krasnymstawie, w zw. z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się pod adresem: 
             
Burmistrz Krasnegostawu 
 
Robert Kościuk
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone