przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Zaproszenie na XXVII Sesję Rady Miasta Krasnystaw

AKTUALNOŚCI

sesja
22-03-2021

Zaproszenie na XXVII Sesję Rady Miasta Krasnystaw

25 marca 2021 r. (czwartek) o godz. 10:00 w trybie zdalnym
Przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw zawiadamia, że XXVII Sesja Rady Miasta Krasnystaw VIII kadencji odbędzie się 25 marca 2021 r. (czwartek) o godz. 10:00 w trybie zdalnym. Transmisja na żywo będzie dostępna pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1854/rada-miasta-krasnystaw.htm 
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji – sprawdzenie obecności (kworum).
2. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miasta.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o podejmowanych działaniach między sesjami.
5. Informacja Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.
6. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach między sesjami.
7. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;
b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2021 rok;
c) w sprawie wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku 
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19;
d) w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Krasnystaw, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego miejskich instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego;
e) zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/176/2020 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 r.;
f) w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/168/2020 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3121L Krasnystaw (ul. Piłsudskiego, ul. Krakowskie Przedmieście) – Niemienice – Białka – odcinek od km 2+188 do km 8+694” w 2021 roku;
g) w sprawie zmiany Uchwały nr III/16/2018 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Krasnystaw i jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych;
h) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego w celu współdziałania przy realizacji wspólnych celów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnystaw;
i)   w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2030;
j) w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej remontu drogi wewnętrznej o nr ewidencyjnym 63 położonej w obszarze 0003 Góry Przedmieście.
9.  Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2020 r. Krasnostawskiego Domu Kultury.
10. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2020 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie.
11. Informacja z działalności za 2020 r. Krasnostawskiego Domu Kultury.  
12. Informacja z działalności za 2020 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie.
13. Informacja z działalności za 2020 r. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie.
14. Informacja o pracy Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw za 2020 r.
15. Sytuacja na rynku pracy w Mieście Krasnystaw wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
16. Zgłaszanie wniosków przez komisje Rady Miasta.
17. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.
18. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19. Zakończenie obrad sesji.
 
 
                   PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA                   
  /-/ Janusz Rzepka
 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone