przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Indywidualny Program Zatrudnienia w CIS w Krasnymstawie - rekrutacja do projektu

AKTUALNOŚCI

MOPS
30-07-2021

Indywidualny Program Zatrudnienia w CIS w Krasnymstawie - rekrutacja do projektu

 
 
 
 


MOPS
 
 
 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie  zaprasza  do uczestnictwa w ramach  II  edycji Indywidualnego Programu Zatrudnienia w Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie realizowanego w ramach projektu: „CIS Krasnystaw – Akcja- Reintegracja!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.
 
Uczestnikami  programu mogą być kobiety i mężczyźni  zamieszkujący na terenie miasta Krasnystaw, pozostający bez zatrudnienia, zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym:
 
a) osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,
b) osoby bezrobotne, 
c) osoby z niepełnosprawnościami,
d) osoby o niskich kwalifikacjach,
e) osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.
 
Udział w Indywidualnego Programu Zatrudnienia CIS umożliwia dostęp do bezpłatnego uczestnictwa  w następujących formach wsparcia:
 
Reintegracji społecznej tj. instrumentów aktywizacji społecznej – 2 godziny dziennie:
a) Doradztwo zawodowe,
b) Psychoedukacja, Warsztaty umiejętności społecznych,
c) Doradztwo terapeutyczne,
d) Zajęcia integracyjne/kulturalne.
 
Reintegracji zawodowej tj. instrumentów aktywizacji zawodowej – 4 godziny dziennie służącej przyuczeniu do wykonywaniu pracy w grupach tematycznych:
a) Robotnik oczyszczania miasta,
b) Technolog robot wykończeniowych,
c) Opiekunka osób starszych I dziecięca,
 
dodatkowo zapewniamy:
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie zdrowotne,
- świadczenie aktywizacyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych,
- ciepły posiłek.
 
Okres realizacji programu wrzesień 2021 – wrzesień 2022
 
 
Regulamin rekrutacji oraz Formularz  zgłoszeniowy do udziału w projekcie dostępne są poniżej lub na stronie internetowej www.mopskrasnystaw.pl  w zakładce „Cis Krasnystaw – Akcja – Reintegracja!“ lub:
- w Biurze projektu pok. 102 ,
- u pracowników socjalnych Ośrodka, 
w godzinach od 7:30 do 15:30.
 
Formularze zgłoszeniowe  przyjmujemy:
- osobiście w siedzibie Ośrodka,
- za pośrednictwem poczty na adres Ośrodka 22-300 Krasnystaw ul. Piłsudskiego 9.
 
 
 do dnia  27 sierpnia 2021r. 
 
W przypadku trudności w wypełnianiu dokumentacji rekrutacyjnej służymy pomocą: kierownik projektu pok. 102 tel. 82 576 23 24 wew. 102 , rejonowi pracownicy socjalni, kierownik sekcji pomocy środowiskowej, kadra Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie.
 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone