przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI XV KONKURS TWÓRCZOŚCI MIŁOSNEJ „JA CIĘ KOCHAM, A TY PISZ!” im. Mariusza Kargula

AKTUALNOŚCI

Napis Ja Cię kocham a Ty pisz!
03-12-2021

XV KONKURS TWÓRCZOŚCI MIŁOSNEJ „JA CIĘ KOCHAM, A TY PISZ!” im. Mariusza Kargula

 

    Wychodząc z optymistycznego założenia, iż w każdym z nas drzemie odrobina Casanovy, a w każdej z nas przemyka, chociaż cień Julii, Krasnostawski Dom Kultury ogłasza jubileuszową piętnastą edycję Konkursu Twórczości Miłosnej „Ja Cię kocham, a Ty pisz!” im. Mariusza Kargula.
    Finał i uroczyste podsumowanie, tego jednego z największych w Polsce konkursów poezji miłosnej, odbędzie się w sobotę 12 lutego 2022 r. w Krasnostawskim Domu Kultury.
    Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych – młodzież do 18. roku życia i dorośli. Prace można nadsyłać do 22 stycznia 2022 r., a zwycięzców wyłoni profesjonalne Jury.
 
Regulamin Konkursu:
 
     I. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Do Konkursu może przystąpić każdy, kto chce w ten sposób dać upust swym szałom miłosnym i porywom twórczym.
2. Wiersze muszą być oryginalne (niepublikowane nigdzie wcześniej i nienagradzane w innych konkursach), dyktowane sercem, a nie chęcią zysku.
3. Uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy wiersze.
4. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
   - Kategoria I – młodzież do 18. roku życia,
   - Kategoria II – dorośli.
5. Na Konkurs należy składać utwory w formie wydruku komputerowego powielone w trzech egzemplarzach, wyraźnie oznaczone godłem /pseudonimem/.
6. W osobnej kopercie oznaczonej tym samym godłem należy umieścić prawdziwe dane Autora (nie pseudonim) tj. imię i nazwisko, adres korespondencyjny, wiek oraz dane niezbędne do nawiązania kontaktu - numer telefonu, adres e-mail. Powyższe dane będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie na potrzeby organizacji i promocji Konkursu. Warunkiem koniecznym jest dołączenie podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania na stronie www.kultura.krasnystaw.pl)
 
     II. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC
1. Utwory należy przysyłać lub dostarczyć do siedziby Organizatora: Krasnostawski Dom Kultury, 
ul. Okrzei 10, 22-300 Krasnystaw (z dopiskiem: „JCKaTP!” i wyraźnie zaznaczoną kategorią).
2. Ostateczny termin dostarczenia utworów do siedziby Organizatora to 22 stycznia 2022 r.
3. Utwory nadesłane po terminie nie będą oceniane – liczy się termin dostarczenia, a nie wysyłki.
 
     III. JURY I WYŁANIANIE LAUREATA KONKURSU
1. Prace oceni profesjonalne, trzyosobowe Jury powołane przez Organizatora.
2. Jury podejmuje decyzje większością głosów.
3. W każdej kategorii wiekowej przyznane zostaną nagrody pieniężne oraz wyróżnienia.
4. Jury zastrzega sobie prawo do podziału nagród według własnego uznania.
5. Od decyzji Jury nie ma odwołania.
6. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas uroczystości podsumowującej Konkurs, która odbędzie się 12 lutego 2022 r. w Krasnostawskim Domu Kultury.
7. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora: www.kultura.krasnystaw.pl.
8. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione e-mailowo i telefonicznie o werdykcie Jury.
9. Laureaci „Kategorii II – dorośli” zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody. W uzasadnionych wypadkach nagrodę będzie mogła odebrać osoba upoważniona przez laureata.
10. Organizatorzy zapewniają laureatom nocleg z 12 na 13 lutego 2022 r.
 
     IV. NAGRODY
1. Pula nagród finansowych w tegorocznym Konkursie to 2000 zł.
 
    V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z pełną akceptacją regulaminu przez uczestnika Konkursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki prac.
3. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
4. Organizator nie będzie dokonywał weryfikacji danych wskazanych w zgłoszeniach. Jednocześnie Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe dane wskazane w zgłoszeniach.
5. Zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody, w przypadku uzyskania nagrody lub wyróżnienia, na wykorzystanie przez Organizatora przesłanego tekstu oraz do jego publikacji - w całości lub we fragmentach, bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych, w szczególności w publikacjach promujących Konkurs lub działalność Organizatora.
6. Zgłoszenie jest równoznaczne z oświadczeniem autora, że nie narusza on praw osób trzecich, a w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, dóbr osobistych lub innych  praw chronionych prawem, osoba, która zgłosiła pracę do konkursu, zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, ewentualne koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
7. Wszelkie koszty związane z udziałem w Konkursie, w szczególności koszty związane z przyjazdem na ogłoszenie wyników i wręczenie nagród, uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
8. Organizator pokrywa koszt noclegu wymienionego w punkcie 10 rozdział III.
9. Informacji o Konkursie udziela instruktor Krasnostawskiego Domu Kultury - Stanisław Kliszcz, tel.:
82 576 22 18 lub 665 437 017.
10. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub w wypadku konieczności interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzygnięcie należy do wyłącznej kompetencji Organizatora.

Plakat z napisem Ja Cię kocham a Ty pisz!

 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone