przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Ponad 40 mln zł dla MOF Krasnystaw

AKTUALNOŚCI

logo Krasnystaw Naturalnie
27-01-2022

Ponad 40 mln zł dla MOF Krasnystaw

 

W dniu 14 stycznia 2022 r. Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził propozycje alokacji środków na realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w programie Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Tym samym wskazano kwoty, które mają być przeznaczone na działania realizowane w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych w województwie lubelskim.

Kwota wsparcia dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego MOF Krasnystaw wynosi 9.007.915,00 euro, tj.: ponad 40 milionów złotych.

Środki te, w trybie pozakonkursowym, zostaną przeznaczone na realizację projektów, które rozwiążą problemy i będą odpowiednie do potrzeb nie tylko Miasta Krasnystaw, jako ośrodka rdzeniowego, ale także dla strefy zewnętrznej MOF-u, tj.:  Miasta i Gminy Izbica, Gminy Krasnystaw, Gminy Łopiennik Górny oraz Gminy Siennica Różana.

Realizowane będą zarówno zadania inwestycyjne, jak i tzw. projekty „miękkie”. Realizacja tych działań przyczyni się do budowy potencjału rozwojowego Krasnegostawu oraz wzmocni powiązania funkcjonalne miasta z sąsiednimi samorządami.

Fundusze zabezpieczone w programie regionalnym nie stanowią jedynego źródła finansowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, które będą realizowane na terenie Miejskich Obszarów Funkcjonalnych. Jednostki samorządu terytorialnego z obszaru MOF dodatkowo będą mogły aplikować o środki w naborach konkurencyjnych w ramach przewidzianych działań w programie a także będą miały możliwość uzyskania dofinansowania w ramach programów krajowych.

Alokacja środków na działalność MOF w tak dużej wysokości była możliwa dzięki ogromnym staraniom Burmistrza Krasnegostawu – lidera tego przedsięwzięcia - który w dniu 3 marca 2021 r.  podpisał List intencyjny pomiędzy Miastem Krasnystaw a samorządami, tj.: Gminą Krasnystaw, Gminą Łopiennik Górny, Gminą Siennica Różana oraz Gminą Izbica w sprawie utworzenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnystaw. Obszar został ujęty w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do roku 2030, jako jeden z MOF-ów ośrodków lokalnych.

Dlatego bardzo ważne było podjęcie przez Radę Miasta i poszczególne Rady Gmin stosownych uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie „Porozumienia międzygminnego w celu współdziałania przy realizacji wspólnych celów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnystaw”.

Burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk wraz z Wójtem Gminy Krasnystaw Edytą Gajowiak- Powroźnik, Wójtem Gminy Łopiennik Górny Arturem Sawą, Wójtem Siennicy Różanej Leszkiem Proskurą oraz ówczesnym Wójtem Gminy Izbica (obecnie Burmistrzem Miasta i Gminy Izbica) Jerzym Lewczukiem podpisali kluczowe Porozumienie w dniu 2 lipca 2021 r.

Od tego czasu członkowie Rady Programowej ZIT MOF Krasnystaw spotykają się regularnie oraz uczestniczą w spotkaniach roboczych z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w celu wypracowania zakresu przedmiotowego projektów realizowanych przez MOF Krasnystaw przy wykorzystaniu środków zewnętrznych w nowym okresie programowania funduszy europejskich.

Dzięki tym działaniom pozyskamy kolejne środki, które zostaną przeznaczone na rozwój miasta i gmin partnerskich, które będą służyły ich mieszkańcom.

Ponad 40 mln zł dla MOF Krasnystaw

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone