przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI APEL w sprawie przystani kajakowej w Krasnymstawie

AKTUALNOŚCI

apel
29-07-2022

APEL w sprawie przystani kajakowej w Krasnymstawie

 

Ze względu na bezpieczeństwo wszystkich osób zainteresowanych nowopowstałym obiektem, zwracamy się z apelem i prośbą, aby NIE WCHODZIĆ na teren budowy przystani do momentu, aż zostanie uzyskane pozwolenie na użytkowanie, o czym niezwłocznie Państwa poinformujemy. 

Informujemy, że Wykonawca robót budowlanych polegających na budowie przystani dla kajaków przy rzece Wieprz w Krasnymstawie, które są realizowane w ramach Projektu „Wykorzystanie potencjału dziedzictwa naturalnego Miasta Krasnystaw w celu poprawy dostępności do zasobów kultury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej  7 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, Działania 7.1 Dziedzictwo Kulturowe i Naturalne, w formie współfinansowania UE oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa, prowadzi obecnie roboty wykończeniowe i porządkowe. 

Teren przystani stanowi plac budowy do momentu odbioru końcowego, który zostanie przeprowadzony w sierpniu. Po odbiorze końcowym robót budowlanych Miasto Krasnystaw wystąpi do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lublinie z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie nowego obiektu.  

 

 

 

Budowa przystani kajakowej

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone