przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI XLIV Sesja Rady Miasta Krasnystaw

AKTUALNOŚCI

logo krasnystaw naturalnie
22-09-2022

XLIV Sesja Rady Miasta Krasnystaw

 

Przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw zawiadamia, że XLIV Sesja Rady Miasta Krasnystaw VIII kadencji odbędzie się 29 września 2022 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw. 

 

Transmisja na żywo będzie dostępna pod adresem:

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1854/rada-miasta-krasnystaw.htm

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji – sprawdzenie obecności (kworum).

2. Wręczenie medali za długoletnią służbę w samorządzie.

3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miasta.

4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

5. Informacja Przewodniczącego o podejmowanych działaniach między sesjami.

6. Informacja Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.

7. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach między sesjami.

8. Przedstawienie informacji o działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie i problemach ochrony zdrowia mieszkańców.

9. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;

b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2022 rok;

c) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnystaw”;

d) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Krasnystaw na lata 2020-2023;

e) w sprawie wyrażenia woli przejęcia  w zarząd przez Miasto Krasnystaw od Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości gruntowych stanowiących drogi o znaczeniu lokalnym wybudowanych w ramach inwestycji pn. „Budowa drogi ekspresowej S-17 Piaski – Hrebenne”;

f) w sprawie przyjęcia od Powiatu Krasnostawskiego zadania publicznego z zakresu utrzymania czystości i porządku oraz utrzymania zieleni niskiej w pasach drogowych dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Miasta Krasnystaw;

g) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Krasnystaw na przyjęcie zadania publicznego z zakresu konserwacji oświetlenia ulicznego, utrzymania czystości i porządku, utrzymania zieleni oraz zimowego utrzymania części pasa drogi gminnej nr 126007L ulicy Polewana o łącznej powierzchni 0,8396 ha.

11.  Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Wspólnej, Łąkowej, Topolowej, Bocianiej, Rybiej, Kołowrót i Kościuszki w Krasnymstawie.

12. Informacja z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za I półrocze 2022 r.

13. Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r. Krasnostawskiego Domu Kultury.       

14. Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie.

15. Zgłaszanie wniosków przez komisje Rady Miasta.

16.  Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.

17. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

18. Zakończenie obrad sesji.

 

 

                                                                                                                                                                               PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   /-/ Janusz Rzepka

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone