przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI XLVII SESJA RADY MIASTA KRASNYSTAW

AKTUALNOŚCI

LOGO
18-11-2022

XLVII SESJA RADY MIASTA KRASNYSTAW

ZAPROSZENIE

Przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw zawiadamia, że XLVII Sesja Rady Miasta Krasnystaw VIII kadencji odbędzie się 24 listopada 2022 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw. 

Transmisja na żywo będzie dostępna pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1854/rada-miasta-krasnystaw.htm

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji – sprawdzenie obecności (kworum).

2. Przyjęcie protokołów z XLIV, XLV, XLVI sesji Rady Miasta.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4. Informacja Przewodniczącego o podejmowanych działaniach między sesjami.

5. Informacja Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.

6. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach między sesjami.

7. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;

b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2022 rok;

c) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Rejowieckiej, Gospodarczej, Torowej, Kwiatowej i Witosa w Krasnymstawie;

d) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych miasta Krasnystaw;

e) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu na okres do trzech lat;

f) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w mieście Krasnystaw;

g) w sprawie „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Krasnystaw na lata 2022- 2025 z perspektywą do roku 2030”;

 

h) w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Strategii Rozwoju Miasta Krasnystaw na lata 2023 - 2027 z perspektywą do roku 2030” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji;

i) w sprawie Programu współpracy Miasta Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.

9.  Informacja dotycząca analizy złożonych oświadczeń majątkowych za 2021 r.

10. Zgłaszanie wniosków przez komisje Rady Miasta.

11.  Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.

12. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

13. Zakończenie obrad sesji.

 

                                                                                                                                                                 PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA           

                                                                                                                                                                            /-/ Janusz Rzepka

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone