przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Nowy sprzęt komputerowy dla Urzędu Miasta i Jednostek Organizacyjnych

AKTUALNOŚCI

gh
28-12-2022

Nowy sprzęt komputerowy dla Urzędu Miasta i Jednostek Organizacyjnych

 

  

lk

  

W dniu 19.12.2022 r. Burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk oraz Skarbnik Patrycja Zdybel podpisali w imieniu Miasta Krasnystaw umowę na dostawę sprzętu i oprogramowania informatycznego dla Urzędu Miasta Krasnystaw i miejskich jednostek organizacyjnych. Wykonawcą zadania jest firma CESAR Cezary Machnio i Piotr Gąbka Sp. z o.o.

W ramach umowy zakupione zostały 22 stacje robocze oraz 36 laptopów. Wyposażenie będzie rozdysponowane do miejskich placówek oświatowych, jednostek organizacyjnych oraz wykorzystane na potrzeby Urzędu Miasta.

Realizacja przedsięwzięcia ma na celu wdrożenie  szerokiego zakresu pracy zdalnej, podniesienie stopnia cyfryzacji urzędu, jednostek organizacyjnych oraz podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa.

Zakupione wyposażenie zwiększy zdolność szkół i placówek do rozwijania kompetencji cyfrowych i doskonalenia znajomości technologii informacyjno – komunikacyjnych,  a także przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19 w latach 2020/21.
 
Sprzęt został zakupiony w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze  POPC.05.01.00-00-0001/21-00 finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Wartość dofinansowania: 551 490,00 PLN

 

 

tr

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone