przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Podsumowanie 2022 roku

AKTUALNOŚCI

zdjecie
29-12-2022

Podsumowanie 2022 roku

 

Kolejny rok sprawowania władzy przez Roberta Kościuka jako Burmistrza Krasnegostawu to czas wielu nowych inwestycji i podejmowania działań, mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców Krasnegostawu. Pod jego pieczą Miasto sukcesywnie pozyskuje środki zewnętrzne na realizację licznych przedsięwzięć oraz bierze udział w wielu inicjatywach, zarówno na arenie lokalnej jak i krajowej.

Planując zadania na 2022 r. Samorząd Miasta Krasnystaw skupił się nie tylko na inwestycjach, ale również na podniesieniu standardu życia mieszkańców, którego realizacja opiera się na podejmowaniu licznych inicjatyw kulturalnych, sportowych, inspirowaniu aktywności społecznych, a także wsparcia dla działających na terenie Miasta organizacji pozarządowych oraz grup seniorów.

Rok 2022 to okres konsekwentnej realizacji wieloletnich planów związanych z rozwojem Krasnegostawu. Jednak nie możemy zapominać, że to również czas kryzysu gospodarczego w całej Unii Europejskiej. Czas gdy świat nie podźwignął się jeszcze po kryzysie wywołanym przez pandemię, a rozpoczęty 24 lutego konflikt zbrojny na Ukrainie pogłębił tą niekorzystną sytuację. Inwazja zbrojna na naszych wschodnich sąsiadów wywołała długofalowe konsekwencje przejawiające się na wielu płaszczyznach gospodarki – spotęgowała inflację, doprowadziła do wzrostu cen energii, surowców, usług oraz żywności. Z problemami tymi borykają się nie tylko mieszkańcy. Muszą się z nimi zmierzyć również samorządy, które walczą z wyższymi kosztami działalności. 

 

INWESTYCJE

W 2022 r. Miasto pozyskało znaczące środki zewnętrzne tj. m.in.: ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z Funduszu Solidarnościowego, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

W bieżącym roku ukończono szereg inwestycji. Zakończono realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Łukasińskiego oraz montażu oświetlenia drogi bocznej od ulicy Łukasińskiego.  Sfinalizowano zadanie polegające na budowie chodnika, zatok postojowych i kanału technologicznego oraz remoncie nawierzchni na ul. Porucznika Zręba. Powstała przystań kajakowa przy rzece Wieprz. Miłośnicy turystyki wodnej mogą korzystać z zatoki z miejscem do wodowania i wyciągania kajaków, slipem dla łodzi ze schodami zejściowymi do wody.

Ponadto, Miasto Krasnystaw inwestuje w rozwój infrastruktury rekreacyjnej. W pobliżu ul. Kościuszki stworzono miejsce do integracji i odpoczynku, gdzie ustawiono stoły i ławki, wykonano oświetlenie zewnętrzne: lampy z oprawą LED hybrydową, z panelem solarnym i wiatrowym, zasadzono żywopłot. Na placu zabaw przy ul. Bohaterów Września zamontowano maty bezpieczeństwa. 

Kończą się prace przy remoncie ul. Bławatnej gdzie została przebudowana droga na odcinku dotychczas pokrytym nawierzchnią gruntowo- tłuczniową. Gruntowej modernizacji poddawana jest również ul Wiśniowa. Tworzone są dokumentacje techniczne dla kolejnych inwestycji miejskich.

W ostatnich miesiącach Burmistrz Krasnegostawu podpisał umowę na  realizację infrastruktury sportowej w Krasnymstawie, w ramach której zostanie przeprowadzona modernizacja i remont basenu oraz rozbudowa hali sportów walki. Kolejnym wielomilionowym przedsięwzięciem, którego wdrażanie rozpocznie się w najbliższych miesiącach jest modernizacja miejskiej infrastruktury edukacyjnej. Zadanie obejmie swoim zasięgiem łącznie dziewięć placówek publicznych, w tym osiem oświatowych i jedną opiekuńczą.

W dniu 25 listopada 2022 roku Starosta Krasnostawski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dotyczącą zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa przeprawy mostowej w Krasnymstawie na rzece Wieprz (km 197 + 240)” wraz z drogami dojazdowymi. W ramach przedsięwzięcia, oprócz budowy mostu na rzece Wieprz w ciągu ul. Nieczaja i ul. Kaczej, zaprojektowano również rozbudowę układu komunikacyjnego publicznych dróg miejskich, tj.: ul. Kaczej, ul. Gawryłowa i ul. Nieczaja. Uzyskanie przez Miasto Krasnystaw decyzji ZRID otwiera możliwość aplikowania o środki zewnętrzne na wykonanie robót budowlanych związanych z tą inwestycją. 

16 grudnia 2022r. została podpisana notarialna umowa sprzedaży na rzecz Miasta Krasnystaw nieruchomości gruntowej położonej w Krasnymstawie przy ul. Granicznej. Nieruchomość o powierzchni 1,5485 ha została nabyta od Powiatu Krasnostawskiego za cenę 750 000,00 zł.  W ramach działań Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej SIM Lubelskie Sp. z o.o. na przedmiotowej nieruchomości zostanie zrealizowane przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane na potrzeby mieszkaniowe.

W dniu 19.12.2022 r. w Urzędzie Miasta Krasnystaw została podpisana umowa pn. Dostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego w ramach grantu „ Cyfrowa Gmina” w zakresie części 1 zamówienia. Zadanie realizowane jest w zakresie umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2022. Umowa obejmuje zakup 22 stacji roboczych oraz 36 laptopów. Wyposażenie będzie rozdysponowane do miejskich placówek oświatowych, jednostek organizacyjnych oraz wykorzystane na potrzeby Urzędu Miasta.

W dniu 22.12.2022 r. Burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk oraz Skarbnik Patrycja Zdybel podpisali w imieniu Miasta umowę na realizację projektu pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Krasnystaw – etap I”. W ramach zadania wykonany zostanie montaż 330 sztuk instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy około 1,6 MW. Prace montażowe prowadzone będą w 2023 roku.

W bieżącym roku Miasto Krasnystaw pozyskało również środki na wykonanie rozbudowy i remontu ulicy Kickiego. W ramach zadania planowana jest wymiana nawierzchni wraz z wymianą podbudowy, rozbudowa drogi – poszerzenie jezdni w miejscach newralgicznych, wymiana krawężników, przebudowa istniejących i budowa nowych zjazdów do nieruchomości przyległych, urządzenie poboczy, wykonanie odpowiedniego oznakowania. 

Na rondzie Jezuickim postawiono maszt z flagą Rzeczypospolitej Polskiej, który został sfinansowany w ramach projektu „ Pod biało – czerwoną” organizowanego pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Miasto Krasnystaw partycypuje w kosztach kluczowych przedsięwzięć dla naszego miasta tj. budowy ronda na skrzyżowaniu przy ul. Lwowskiej i ul. Sokołowskiego (drogi krajowej nr 17 z drogą wojewódzką nr 812). W ramach inwestycji wybudowane zostanie trzywlotowe rondo, wzmocniona zostanie konstrukcja drogi, w obrębie skrzyżowania wybudowane zostaną chodniki o łącznej długości ok. 850 metrów, powstaną bezpieczne przejścia dla pieszych, oświetlenie drogowe oraz dwie zatoki autobusowe w ciągu drogi wojewódzkiej.

Miasto udzieliło także  pomocy finansowej w kwocie 834 899,97 zł dla Powiatu Krasnostawskiego na wykonanie inwestycji przy ul. Sobieskiego na odcinku od ul. Chmielnej do ul. Bojarczuka w Krasnymstawie. 

W rankingu inwestycyjnym za lata 2019-2021 publikowanym przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” w zestawieniu miast powiatowych Krasnystaw zajął 147. miejsce z wydatkiem inwestycyjnym 675,10 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W zeszłorocznym rankingu znajdował się na 158. miejscu, zaś przed dwoma laty plasował się na 194. pozycji. 

 

1  2
Przystań na rzece Wieprz                                                                     Przebudowa ul. Łukasińskiego 
 
3
Maszt "Pod Biało - Czerwoną"
 

ROZWÓJ

Samorząd Miasta Krasnystaw sukcesywnie angażuje się w działania prorozwojowe, które są niezbędne dla stałego podnoszenia komfortu życia mieszkańców oraz stymulowania dynamizacji rozkwitu miasta. W tym celu miasto pełni funkcję lidera w dwóch partnerstwach. 

Pierwszym z nich jest Miejski Obszar Funkcjonalny – określone w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 Partnerstwo, które ma na celu zwiększenie spójności obszaru funkcjonalnego Krasnystaw w wymiarze społecznym, gospodarczym, turystycznym i terytorialnym. Decyzją Zarządu Województwa Lubelskiego MOF Krasnystaw otrzyma kwotę 9.007.915,00 euro, z przeznaczeniem na realizację na swoim terenie projektów inwestycyjnych oraz społecznych.

W bieżącym roku sformalizowano także działalność Lubelskiego Okręgu Przemysłu Rolno- Spożywczego. Partnerstwo, które dotychczas funkcjonowało jako porozumienie międzygminne przybrało formę stowarzyszenia, którego Prezesem został Burmistrz Krasnegostawu – Robert Kościuk. Działalność stowarzyszenia koncentruje się na rozwoju przedsiębiorczości wykorzystującej surowce rolne, poprawie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru LOPRS oraz pozyskiwaniu partnerów i źródeł finansowania działań wynikających z opracowanej przez Stowarzyszenie Strategii Rozwoju.

 

4Stowarzyszenie LOPRS - Zarząd 

 

KULTURA

W mijającym roku Krasnystaw tętnił wydarzeniami kulturalnymi. Wśród najważniejszych wymienić należy 51.Ogólnopolskie Święto Chmielarzy i Piwowarów „Chmielaki Krasnostawskie”, które zostały wybrane Najlepszym Produktem Turystycznym Województwa Lubelskiego 2022. Kapituła konkursowa uznała, że to właśnie Chmielaki Krasnostawskie są najbardziej atrakcyjnym, nowatorskim i przyjaznym dla turystów produktem turystycznym w województwie lubelskim. 

 

5  6
Nagroda za Najlepszy Produkt Turystyczny                                              Chmielaki Krasnostawskie 2022

 

WYMIAR SPOŁECZNY

Miasto Krasnystaw aktywnie realizuje działania na rzecz seniorów. Mając na uwadze prognozy demograficzne, Miasto dostosowuje formy wsparcia seniorów do ich potrzeb. W tym celu zostało utworzone Centrum Aktywnego Seniora, w strukturach którego funkcjonuje: Punkt Wsparcia Seniora, Klub Seniora – Krasnostawski Aktywny Senior i Klub Seniora+. 

Samorząd otrzymał dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie w 2022 r. zadania w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym, na realizację programów „Opieka wytchnieniowa” oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

 

7  8
Rada Seniorów Miasta Krasnystaw                                                                   Krasnostawscy Seniorzy 

 

POMOC UKRAINIE

W obliczu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, Samorząd Miasta Krasnystaw podjął szereg działań mających na celu pomoc społeczności ukraińskiej przybywającej do Polski, jak i pozostającym na polu walki.

Miasto Krasnystaw koordynowało działania związane z pomocą znalezienia miejsca tymczasowego pobytu w Krasnymstawie, prowadziło zbiórkę darów i przekazywało je uchodźcom przebywającym w  Krasnymstawie oraz osobom mieszkającym w zaprzyjaźnionym mieście Partnerskim- Turijsk. 

W Krasnostawskim Domu Kultury utworzono Punkt Konsultacyjny oraz organizowano szereg zajęć animacyjnych, plastycznych i rękodzielniczych. W miejskich szkołach zostały utworzone oddziały przygotowawcze dla uczniów przybywających z zagranicy, podlegających obowiązkowi szkolnemu, które nie znały języka polskiego. Uczniowie z Ukrainy mogli uczestniczyć w nieodpłatnych lekcjach języka polskiego organizowanych przez szkoły oraz zostać objęte opieką psychologiczno-pedagogiczną w związku z doświadczeniem migracyjnym.

 

9
Pomoc Ukrainie 

 

Warto podkreślić, że pozytywne zmiany, jakie zachodzą w mieście, są wspólną zasługą wszystkich radnych, pracowników urzędu, sołtysów oraz wszystkich aktywnych mieszkańców Krasnegostawu. Rzetelna i odpowiedzialna praca na rzecz społeczności lokalnej oraz właściwe pojmowanie swojej roli, sprzyja osiąganiu najlepszych wyników i utrzymywaniu wysokiego tempa rozwoju Krasnegostawu.

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone