przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego

AKTUALNOŚCI

y
02-01-2023

Nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego

Miasto Krasnystaw ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych za wysokie wyniki osiągnięte we współzawodnictwie sportowym w 2022 roku.
 
Stypendium sportowe Miasta Krasnystaw może być przyznane osobie fizycznej, która spełnia łącznie następujące warunki :
1) osiągnęła wysokie wyniki w zawodach sportowych na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub międzywojewódzkim w sportach mających szczególne znaczenie dla Miasta Krasnystaw;          
2) zobowiązuje się pisemnie do realizacji przedłożonego planu przygotowań obejmującego udział w zawodach sportowych przewidzianych w planie przygotowań w roku, na który zostanie przyznane   stypendium.
 
Wniosek mogą złożyć :
1)    stowarzyszenie lub klub sportowy, którego osoba fizyczna jest członkiem;
2)    związki sportowe właściwe dla danego sportu;
3)    osoba fizyczna, która zamierza ubiegać się o stypendium, a w przypadku osób niepełnoletnich ich opiekunowie prawni.
 
Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta Krasnystaw w terminie do 31 stycznia 2023 roku.
 
Poniżej publikujemy wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego oraz treść  regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawienia oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych Miasta Krasnystaw za wysokie wyniki osiągnięte we współzawodnictwie sportowym.
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone