przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI ROZPOCZĄŁ SIĘ NABÓR NA ŁAWNIKÓW KADENCJI 2024-2027

AKTUALNOŚCI

BBB
25-05-2023

ROZPOCZĄŁ SIĘ NABÓR NA ŁAWNIKÓW KADENCJI 2024-2027

 

Informacja Burmistrza Krasnegostawu

o przystąpieniu do wyboru ławników do sądów powszechnych

 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 217) rozpoczął się nabór kandydatów na ławników na kadencję od 2024 r. do 2027 r. Prezes Sądu Okręgowego w Zamościu wskazał liczbę ławników, jaką wybierze Rada Miasta Krasnystaw:

- do Sądu Okręgowego w Zamościu – 2 ławników;

- do Sądu Rejonowego w Krasnymstawie – 1 ławnik.

Warunki jakie musi spełnić kandydat na ławnika sądu powszechnego, tryb wyboru oraz termin zgłaszania kandydatów określa ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. poz. 693 z późn. zm.).

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2023 r.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy:

1) prezesi właściwych sądów;

2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;

3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru. 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty opatrzone datą i wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie 

o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, 

a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2004 r, poz. 2135 z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji – opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą:

1) imię (imiona), nazwisko,

2) numer ewidencyjny PESEL,

3) miejsce stałego zamieszkania,

4) własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Koszt opłaty za:

1) wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu 

z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa;

2) badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat 

na ławnika.

Wypełnione karty zgłoszenia wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miasta Krasnystaw (BOM) Plac 3 Maja 29, bądź przesłać pocztą na adres Rada Miasta Krasnystaw, 22-300 Krasnystaw, Plac 3 Maja 29 w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2023 r. do godz. 15:30. (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta).

Dodatkowe informacje w sprawie wyboru ławników uzyskać można w Biurze Rady Miasta, pokój 3, tel. 82576 2157 w. 120 oraz w Wydziale Organizacyjnym i Archiwum Zakładowego pokój 31, tel. 82576 2157 w. 163 w godzinach pracy Urzędu.

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika wraz z drukami załączników można pobrać także 

w formie edytowalnej ze strony internetowej:

- (http://umkrasnystaw.pl) w zakładce „Aktualności”.

- (http://umkrasnystaw.bip.lubelskie.pl) w zakładce „Ogłoszenia 2023”,.

Wyborów ławników Rada Miasta dokona w głosowaniu tajnym, w terminie do 31 października 2023 r.

 

                                                                                                                                                                                    Burmistrz Krasnegostawu

                                                                                                                                                                                      /-/    Robert Kościuk

Krasnystaw, dnia 22 maja 2023 r.

 

Ikona pdfKARTA ZGŁOSZENIA NA ŁAWNIKA, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [234.69 KB]

Ikona docxOŚWIADCZENIE KANDYDATA NA ŁAWNIKA, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [13.18 KB]

Ikona docxOŚWIADCZENIE KANDYDATA NAŁAWNIKA DOT. RODZICIELSTWA, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [13.40 KB]

Ikona docxLISTA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH KANDYDATA NA ŁAWNIKA, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [19.84 KB]

 

 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone