przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI INFORMACJA O UMIESZCZANIU PLAKATÓW I HASEŁ WYBORCZYCH

AKTUALNOŚCI

INFORMACJA O UMIESZCZANIU PLAKATÓW I HASEŁ WYBORCZYCH
14-09-2023

INFORMACJA O UMIESZCZANIU PLAKATÓW I HASEŁ WYBORCZYCH

 

INFORMACJA 

UMIESZCZANIE PLAKATÓW i HASEŁ WYBORCZYCH 

Zgodnie z art. 109 i art. 110 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 z późn. zm.) na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia. Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.

Zgodnie natomiast z art. 109 § 3 wyżej cytowanej ustawy Kodeks wyborczy, materiały wyborcze podlegają ochronie prawnej i w związku z tym należy skontaktować się z komitetem wyborczym, do którego należą plakaty, aby ten usunął je niezwłocznie z naszej własności. 

Z komitetem można kontaktować się telefonicznie, mailowo bądź tradycyjną pocztą wysyłając pismo z żądaniem usunięcia plakatów. 

Jeżeli skontaktowanie się z komitetem wyborczym nie przyniesie skutku, wówczas zaleca się, aby przed samodzielnym zdjęciem plakatów, wezwać Policję i poprosić ją o usunięcie materiału, bądź zrobić to w jej obecności, gdyż samowolne zdjęcie materiałów może zostać ocenione jako niszczenie materiałów wyborczych. W takim przypadku komitet wyborczy mógłby domagać się ukarania osoby, która usunęła materiał, za niszczenie swojej własności.

KONSEKWENCJE PRAWNE DLA WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI, KTÓRY USUNĄŁ MATERIAŁY WYBORCZE

Konsekwencje niszczenia i usuwania plakatów wyborczych reguluje ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2022 r. poz. 2151 z późn. zm.). Zgodnie z art. 67 § 1. „Kto umyślnie uszkadza lub usuwa ogłoszenie wystawione publicznie przez instytucję państwową, samorządową albo organizację społeczną lub też w inny sposób umyślnie uniemożliwia zaznajomienie się z takim ogłoszeniem, podlega karze aresztu albo grzywny”.

 

KONSEKWENCJE PRAWNE JAKIE GROŻĄ OSOBIE LUB PODMIOTOWI, KTÓRY UMIEŚCIŁ PLAKAT BEZ ZGODY WŁAŚCICIELA LUB ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI, OBIEKTU ALBO URZĄDZENIA

Zgodnie z art. 495 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy „Kto, w związku z wyborami:

1) umieszcza plakaty i hasła wyborcze na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych bez zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia,

2) przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej narusza obowiązujące przepisy porządkowe,

3) umieszcza plakaty i hasła wyborcze w taki sposób, że nie można ich usunąć bez powodowania szkód - podlega karze grzywny”.

Kodeks wyborczy zakazuje umieszczania materiałów wyborczych bez zezwolenia, natomiast nie wskazuje trybu postępowania w przypadku, gdy plakaty już wiszą. Dlatego też z ostrożności prawnej, zaleca się, aby właściciele posesji, na której zostały bez ich zgody umieszczone plakaty, nie usuwali ich samodzielnie.

Należy podkreślić, że zarówno Policja jak i straż miejska obowiązane są do usuwania na koszt komitetów wyborczych plakatów i haseł wyborczych, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

 

                                                                                                                                                                    /-/ Z up. Burmistrza 

                                                                                                                                                                    Renata Stangryciuk

                                                                                                                                                                    SEKRETARZ MIASTA

 

 

 

 

 

 

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone