przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Ruszyła rekrutacja do projektu "Polityka Senioralna EFS+"

AKTUALNOŚCI

Ruszyła rekrutacja do projektu "Polityka Senioralna EFS+"
17-11-2023

Ruszyła rekrutacja do projektu "Polityka Senioralna EFS+"

 

 

 „Polityka Senioralna EFS+”

projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU „Polityka Senioralna EFS+”

Miasto Krasnystaw/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie  zaprasza

• Seniorów, tj. osób w wieku 65 lat i więcej – w tym osób z niepełnosprawnościami oraz osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu 
• Opiekunów faktycznych/nieformalnych osób w wieku 65 lat i więcej 

zamieszkałych na terenie miasta Krasnystaw

do uczestnictwa w projekcie pn. „Polityka Senioralna EFS+” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Działania 8.5 Usługi społeczne Priorytetu VIII Zwiększenie Spójności Społecznej Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027,  realizowanym w partnerstwie  z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie.

W ramach projektu oferujemy bezpłatne wsparcie dostosowane do zindywidualizowanych potrzeb uczestników tj. 

1. Dla osób starszych w wieku 65 lat i więcej  

•    usługi rehabilitacyjne;
•    usługi fizjoterapeutyczne;
•    indywidualne poradnictwo psychologiczne;
•    usługi opiekuńcze;
•    usługi asystenckie;
•    usługi pielęgnacyjne ( fryzjerskie, kosmetyczne, podologiczne);

usługi wspomagające do realizacji ww.usług:

•    usługi tzw. złota rączka (np. drobne naprawy domowe, mycie okien);
•    usługi „door to door” – mającej na celu w szczególności dotarcie do instytucji, urzędów, poradni na wizyty lekarskie, a także do gabinetów rehabilitacyjnych i poradni uzależnień oraz innych miejsc wskazanych przez Uczestnika (znajdujących się na terenie miasta Krasnystaw);
•    wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego;
•    opaski bezpieczeństwa 

2. Dla opiekunów faktycznych/nieformalnych osób niesamodzielnych w wieku 65 lat i więcej:

•    usługi opieki wytchnieniowej
•    usługi poradnictwa specjalistycznego – geriatrycznego

Dobór usług zostanie poprzedzony określeniem poziomu pilności potrzeb uczestnika.

Okres realizacji usług:  styczeń 2024 – grudzień 2025

Aby wiąć udział w projekcie należy:

    zapoznać się z Regulaminem rekrutacji
    złożyć Formularz Rekrutacyjny wraz z załącznikami (oświadczenie, klazula RODO)
osobiście w:

1. Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie w godzinach od 7:30  do 15:30
-   w Biurze projektu pok. 102,
-   u pracowników socjalnych Ośrodka,

1. Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie w godzinach od 8:00 do 16:00.

2. Punkcie Wsparcia Seniora – I piętro Krasnostawskiego Domu Kultury w godzinach od 9:00 do 16:00 /wtorek-piątek/

lub za pośrednictwem poczty - 22-300 Krasnystaw, ul. Marszałka Piłsudskiego 9.

Regulamin rekrutacji oraz Formularz  zgłoszeniowy do udziału w projekcie dostępne są poniżej lub na stronie internetowej www.mopskrasnystaw.pl  w zakładce „Polityka Senioralna EFS+“ .

W przypadku trudności w wypełnianiu dokumentacji rekrutacyjnej służymy pomocą: koordynator projektu pok. 102 tel. 82 576 23 24 wew. 102 , rejonowi pracownicy socjalni, kierownik sekcji pomocy środowiskowej, kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej, animator Punktu Wsparcia Seniora tel. 531 801 690

Osoby z poniższych grup:

a) osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
b) osoby z niepełnosprawnością sprzężoną 
c) osoby z chorobami psychicznymi 
d) osoby z niepełnosprawnością intelektualną 
e) osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym 
z Międzynarodową Statystyczną Kwalifikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10) 
f)  osoby leżące 
g) osoby niesamodzielne 
h) osoby korzystające z programu Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa (FE PŻ)
i)  osoby zamieszkujące samotnie
j)  osoby wykluczone komunikacyjnie.

otrzymają dodatkowe punkty za spełnione Kryterium. Punkty w poszczególnych kryteriach  będą sumowane. Do projektu zakwalifikowane zostaną osoby z najwyższą łączną liczbą punktów. W przypadku otrzymania od kandydata tej samej liczby punktów kryterium dodatkowym będzie kolejność zgłoszeń. 

Na podstawie przedłożonych formularzy stworzona zostanie lista podstawowa oraz rezerwowa uczestników.

O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

REKRUTACJA MA CHARAKTER OTWARTY – CIĄGŁY tj. do wyczerpania założonego limitu uczestników tj. 653 osób lub limitów dostępnych usług.

 

                                                                                                                                                             

Partner Wiodący Województwo Lubelskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin, tel. 81 5287650, e-mail: rops@rops.lubelskie.pl, www.rops.lubelskie.pl

 

Ikona pdf FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 245,81 kB ]  

Ikona docx OŚWIADCZENIE.docx, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [ 6,83 MB ]  

Ikona pdf KLAUZULA RODO.pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 211,20 kB ]  

Ikona pdf Regulamin Rekrutacji.pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 8,52 MB ]

 

RUSZYŁA REKRUTACJA DO PROJEKTU

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone