przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Zaproszenie na LX Sesję Rady Miasta Krasnystaw

AKTUALNOŚCI

Zaproszenie na LX Sesję Rady Miasta Krasnystaw
17-11-2023

Zaproszenie na LX Sesję Rady Miasta Krasnystaw

 

Przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw zawiadamia, że LX Sesja Rady Miasta Krasnystaw VIII kadencji odbędzie się 23 listopada 2023 r. (czwartek) o godz. 12:00 w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29. 

Transmisja na żywo będzie dostępna pod adresem:
https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1854/rada-miasta-krasnystaw.htm


Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji – sprawdzenie obecności (kworum).
2. Przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Miasta.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o podejmowanych działaniach między sesjami.
5. Informacja Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych między sesjami.
6. Informacja Burmistrza o podejmowanych działaniach w okresie między sesjami.
7. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych.
8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krasnystaw;
b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta na 2023 r.;
c) w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Krasnystaw;
d) w sprawie zmiany Uchwały Nr LIX/398/2023 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 26 października 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Miasta Krasnystaw w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
e) w sprawie przyznania dotacji celowej ze środków otrzymanych przez Miasto Krasnystaw z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków; 
f) w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami;
g) w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławnika; 
h) w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na 2024 r.
9. Sprawozdanie z organizacji Ogólnopolskiego Święta Chmielarzy i Piwowarów „Chmielaki Krasnostawskie” 2023 r.
10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Krasnystaw za rok szkolny 2022/2023.
11. Informacja dotycząca analizy złożonych oświadczeń majątkowych za 2022 r. 
12. Zgłaszanie wniosków przez komisje Rady Miasta.
13. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.
14.  Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Zakończenie obrad sesji.

                                                                                                                                            PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA                         
                                                                                                                                                              /-/ Janusz Rzepka

     

 

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone