przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI DODATEK OSŁONOWY W 2024 ROKU

AKTUALNOŚCI

DODATEK OSŁONOWY W 2024 ROKU
02-04-2024

DODATEK OSŁONOWY W 2024 ROKU

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego można składać do 30 kwietnia 2024 roku:

    - na piśmie,
    - za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Dodatek osłonowy jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym zmniejszającym skutki inflacji i rosnących cen energii.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o wypłatę  dodatku osłonowego można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Piłsudskiego 9 , 22- 300 Krasnystaw, tel. 82 576 2324.

Formularz wniosku o dodatek osłonowy jest dostępny w punkcie wskazanym powyżej oraz na stronie internetowej - https://www.mopskrasnystaw.pl/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.mopskrasnystaw.pl%2Fwp-admin%2Fpost.php%3Fpost%3D3253%26action%3Dedit&reauth=1 

Dodatek osłonowy przysługuje:

1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł, (dochód oblicza się na podstawie dochodów uzyskiwanych w roku bazowym 2022)
2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.(dochód oblicza się na podstawie dochodów uzyskiwanych w roku bazowym 2022).

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego  złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone