przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Burmistrz Krasnegostawu z absolutorium i wotum zaufania

AKTUALNOŚCI

Burmistrz Krasnegostawu z absolutorium i wotum zaufania
21-06-2024

Burmistrz Krasnegostawu z absolutorium i wotum zaufania

Głównymi punktami IV sesji Rady Miasta Krasnystaw w dniu 20 czerwca było przedstawienie i debata nad Raportem o stanie Miasta Krasnystaw za 2023 rok. Związana z tym dokumentem uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Krasnegostawu wotum zaufania została podjęta jednogłośnie.

Radni rozpatrzyli i zatwierdzili również sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za rok 2023. Burmistrz Krasnegostawu Daniel Miciuła uzyskał absolutorium, które zostało udzielone jednogłośnie.

Na sesji członkowie Rady Miasta Krasnystaw zapoznali się z informacją o bezpieczeństwie publicznym i przeciwpożarowym za 2023 r. sprawozdaniem z działalności Straży Miejskiej za 2023 r. oraz sprawozdaniem z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Krasnystaw za 2023 r.

W porządku obrad były również informacje z działalności Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych „KRAS-EKO” w Wincentowie, Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Krasnymstawie oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krasnymstawie za 2023 r. oraz zamierzenia tych spółek na 2024 r.

Radni zatwierdzili sprawozdanie z Programu współpracy Miasta Krasnystaw z Organizacjami Pozarządowymi w 2023 r., a także zapoznali się raportem z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 r. który zawierał informację z pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na sesji radni zgłosili 27 interpelacji i zapytań. Odpowiedzi udzielone zostaną w ciągu 14 dni i zamieszczone będą w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krasnystaw.

IV sesja Rady Miasta Krasnystaw

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone