przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Program Czyste Powietrze PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”

Program Czyste Powietrze

Czyste powietrze
13-10-2022

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”

Informujemy, że w Urzędzie Miasta Krasnystaw funkcjonuje GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 – 13.00
 
Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Miasta Krasnystaw aplikowanie o dofinansowanie lub pożyczkę w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Utworzenie punktu jest realizacją porozumienia zawartego pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Miastem Krasnystaw. 
 
W Punkcie Konsultacyjnym jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz jego złożenie. Następnie wniosek wysyłany jest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, gdzie następuje jego ocena merytoryczna. 
 
Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie a Gminą Miasto Krasnystaw
Osoby zainteresowane skorzystaniem z dofinansowania z Programu Czyste Powietrze w punkcie informacyjno-konsultacyjnym mogą pozyskać:
• informacje o zasadach Programu,
• wsparcie w zakresie przygotowania wniosku, złożenia drogą elektroniczną oraz jego wydrukiem,
• materiały informacyjne i promocyjne o programie,
• pomoc wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnieniu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.
Celem funkcjonowania punktu jest zachęta mieszkańców do skorzystania z dofinansowania między innymi do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie gminy Miasta Krasnystaw. Informacje na temat programu „Czyste powietrze” można uzyskać w punkcie konsultacyjnym mieszczącym się w Urzędzie Miasta Krasnystaw, pok. 28a, II piętro. 
 
Kontakt telefoniczny: 82 576 21 57
 
 
CZYSTE POWIETRZE” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
 
Dofinansowanie obejmuje wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz prowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. 
 
Program skierowany jest do osób fizycznych, które są: 
• Właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub 
• Wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. 
 
Program obejmuje trzy grupy beneficjentów:
• Uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania - osoby, których roczny  dochód nie przekracza 100 000 zł,
• Uprawnionego do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza;
1 564 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub
2 189 zł (gospodarstwo jednoosobowe), 
• Uprawnionego do najwyższego poziomu dofinansowania - osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
900 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 
1 260 zł (gospodarstwo jednoosobowe). 
 
Dokumentem potwierdzającym dochód do uzyskania podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania jest zaświadczenie wystawiane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Piłsudskiego 9, 22-300 Krasnystaw, tel. 82 576 23 24
 
Nabór wniosków:
• Prowadzony jest w trybie ciągłym, czyli wnioski są oceniane na bieżąco.
• Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. 
 
Strona internetowa WFOŚiGW: www.wfos.lublin.pl   
Strona programu: www.czystepowietrze.gov.pl   
 
Dane liczbowe dot. wdrażania Programu „Czyste Powietrze” na terenie Miasta Krasnystaw ze stanem na dzień 30.09.2022 r. (udostępnione przez WFOŚiGW w Lublinie). 
 

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

Liczba zawartych umów

o dofinansowanie

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Kwota

wypłaconych

dotacji

167

137

78

1 149 317,81 zł

 
Dane liczbowe dot. wdrażania Programu „Czyste Powietrze” na terenie Miasta Krasnystaw ze stanem na dzień 31.12.2022 r. (udostępnione przez WFOŚiGW w Lublinie).
 

Lp.

Gmina

Liczba złożonych wniosków
o dofinansowanie

Liczba zawartych umów
o dofinansowanie

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Kwota wypłaconych dotacji

66

Krasnystaw - miasto

177

149

86

1 350 468,47

Dane liczbowe dot. wdrażania Programu „Czyste Powietrze” na terenie Miasta Krasnystaw ze stanem na dzień 31.03.2023 r. (udostępnione przez WFOŚiGW w Lublinie).

Gmina

Liczba złożonych wniosków
o dofinansowanie

Liczba zawartych umów
o dofinansowanie

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Kwota wypłaconych dotacji

Krasnystaw - miasto

199

157

91

1 518 477,91

 

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone