przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > AKTUALNOŚCI Strategia rozwoju miasta Krasnystaw na lata 2021-2027 KONSULTACJE PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA KRASNYSTAW NA LATA 2023-2027 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU...

Strategia rozwoju miasta Krasnystaw na lata 2021-2027

KONSULTACJE PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA KRASNYSTAW NA LATA 2023-2027 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030
16-11-2023

KONSULTACJE PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA KRASNYSTAW NA LATA 2023-2027 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 1,  art.  5a  ust.  1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 6 ust. 3 – 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2023 poz. 1259 z późn. zm.), uchwały Nr XLVIII/322/2022 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Strategii Rozwoju Miasta Krasnystaw na lata 2023 - 2027 z perspektywą do roku 2030” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 6077 z dnia 2 grudnia 2022 r.) oraz § 2 uchwały Nr V/33/2008 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Krasnystaw (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 91 poz. 1858) Burmistrz Krasnegostawu przedkłada do konsultacji projekt „Strategii Rozwoju Miasta Krasnystaw na lata 2023 – 2027 z perspektywą do roku 2030”.

Celem konsultacji jest umożliwienie wszystkim zainteresowanym stronom złożenie uwag dotyczących projektu dokumentu. Przesłane uwagi pozwolą na maksymalne dostosowanie założeń Strategii do potrzeb mieszkańców.

Konsultacje prowadzone będą w terminie od dnia 16.11.2023 r. do dnia 21.12.2023 r.

W konsultacjach mogą wziąć udział mieszkańcy Krasnegostawu posiadający czynne prawo wyborcze poprzez:
1) wyrażenie opinii w formie pisemnej z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag:
- składając wypełniony i podpisany dokument w Urzędzie Miasta Krasnystaw, Biuro Obsługi Mieszkańców, Plac 3 Maja 29
- przesyłając wypełniony i podpisany formularz pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw
- przesyłając wypełniony i podpisany podpisem elektronicznym formularz poprzez e-PUAP bądź na adres e-mail: miasto@krasnystaw.pl
- poprzez platformę https://konsultacje.krasnystaw.pl/.
2) udział w spotkaniu konsultacyjnym - 27 listopada 2023 r., godz. 16.00 w Krasnostawskim Domu Kultury (sala konferencyjna)

Ikona pdf Zarządzenie Burmistrza Krasnegostawu z dnia 2 listopada 2023r..pdf

Ikona pdf Strategia Rozwoju Miasta Krasnystaw na lata 2023-2027 z perspektywą do roku 2030.pdf

Ikona doc Formularz zgłaszania uwag.doc, plik: Rozszerzenie: doc

 

 

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone