przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > KULTURA Koła Gospodyń Wiejskich Kobiety Gospodarne i Wyjątkowe - KGW

Koła Gospodyń Wiejskich

Koła Gospodyń Wiejskich
DRUKUJ ZAPISZ
Kobiety Gospodarne i Wyjątkowe - KGW

Kobiety Gospodarne i Wyjątkowe - KGW

Niezależność i Rozwój
Przed wejściem w życie ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2212) funkcjonowało około 26,5 tysiąca Kół Gospodyń Wiejskich powstałych w ramach Kółek Rolniczych (ustawa z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników Dz.U. z 1982 roku, Nr32, poz. 217) oraz kilka tysięcy powstałych po 2004 roku jako Stowarzyszenia.  
Ustawa o KGW przyznała Kołom osobowość prawną. Dzięki niej mają możliwość, by aplikować po dotacje, środki finansowe na bieżącą działalność i rozwój. 
Od wejścia w życie ustawy do lipca 2019 r. w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich zarejestrowało się już blisko 7 tys. Kół. Tylko w 2019 roku złożono do ARiMR wnioski na 20,6 mln. 
Oprócz tego, dzięki osobowości prawnej Koła Gospodyń Wiejskich mogą aplikować o inne środki w ramach samorządowych oraz rządowych konkursów i dotacji. 
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego oraz ARiMR - jako instytucje wspierające w bieżących działaniach i rozwoju aktywności KGW – zajmują się opieką, wsparciem i pełną koordynacją:
 • procesu rejestracji,
 • wsparcia finansowe na działalność  i rozwój,
 • stałych programów finansowych,
 • rozwoju działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. 
Dzięki rejestracji Koła Gospodyń Wiejskich są w pełni samorządnymi organizacjami mieszkańców wsi.
Co KGW uzyskują dzięki Ustawie
KGW nabywają osobowość prawną przez wpis do Krajowego Rejestru KGW
 • zerowe koszty rejestracji
 • wsparcie finansowe 3000 zł - 5000 zł (w zależności od liczby osób) 
 • dochody KGW przeznaczone na działalność statutową:
  • bez podatku dochodowego,
  • bez obowiązku kasy fiskalnej,
  • uproszczona ewidencja przychodów i kosztów (przychód do 100 tys. zł),
  • zwolnienie z podatku VAT (do 200 tys. zł),
 • możliwość prowadzenia działalności gospodarczej,
 • dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej dla KGW,
 • możliwość ubiegania się o środki finansowe w ramach konkursów i dotacji (samorząd, rząd), 
 • opieka pełnomocnika do spraw KGW w biurach powiatowych ARiMR oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju,
 • pomoc i nadzór nad działalnością Kół Gospodyń Wiejskich Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we współpracy z Ministrem Inwestycji i Rozwoju.
Szybko. Łatwo i Skutecznie.
Z inicjatywą założenia koła gospodyń wiejskich może wystąpić co najmniej 10 osób, które ukończyły 18 lat , których miejscem zamieszkania jest wieś będąca terenem działalności koła, sołectwo położone w granicach administracyjnych miasta albo miasto do 5000 mieszkańców.
Członkiem koła gospodyń wiejskich może być każda osoba, która ukończyła lat 18, bez względu na miejsce zamieszkania.
W działalność koła mogą angażować się także osoby, które ukończyły 13 lat i uzyskają zgodę rodziców lub innych opiekunów; będą mogły również tworzyć młodzieżowe i dziecięce struktury wspierające KGW
Koło uzyskuje osobowość prawną w momencie wpisania KGW do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.
Komitet założycielski lub zarząd danego KGW składa do Pełnomocnika ds. KGW w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosek o wpis, listę członków koła oraz może zawrzeć oświadczenie o przyjęciu wzorcowego statut lub może uchwalić własny statut.
Koło gospodyń wiejskich może działać na podstawie wzorcowego statutu, którego treść określa załącznik do ustawy. W każdym czasie koło gospodyń wiejskich działające na podstawie wzorcowego statutu może przyjąć własny statut, zgodny z wymogami określonymi w ustawie.
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonuje, w drodze decyzji, wpisu koła gospodyń wiejskich do rejestru po stwierdzeniu, że statut koła jest zgodny z przepisami prawa i założyciele koła spełniają wymagania określone w ustawie oraz w rejestrze nie dokonano wpisu koła z siedzibą w tej samej wsi.   
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, po dokonaniu wpisu, wydaje zaświadczenie o wpisaniu koła do rejestru.
Nazwa koła gospodyń wiejskich odróżnia tworzone koło od innych kół, w szczególności przez odniesienie się do terenu działalności koła. 
Terenem działalności koła gospodyń wiejskich może być jedna wieś, ale może to być również kilka wsi. Swoje zadania w ramach działalności KGW może wykonywać także poza terenem swojej działalności, w tym na terytorium całej Polski i za granicą
Koło gospodyń wiejskich do dnia 28 lutego każdego roku zgłasza do rejestru listę członków koła według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, wraz z oświadczeniami członków koła o stałym zamieszkiwaniu na obszarze wsi będącej terenem działalności koła. Obowiązek ten nie dotyczy kół, w których od 31 grudnia roku poprzedniego nie nastąpiły zmiany w składzie osobowym.
Tradycja KGW w naszych małych ojczyznach
Aby dane koło gospodyń wiejskich działało na podstawie nowej ustawy, musi zostać wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, który będzie prowadzić Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Jeśli w ciągu miesiąca działające z tradycją i historią Koło Gospodyń Wiejskich nie wystąpi o wpis do Krajowego Rejestru KGW: 
 • wówczas będzie ono mogło dalej działać na podstawie dotychczasowych przepisów, czyli Prawa o stowarzyszeniach lub ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników,
 • prawo uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru KGW nabędą członkowie nowego Koła, które miałoby zostać utworzone na podstawie przepisów niniejszej ustawy na terenie tej samej wsi. 
W okresie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, koła gospodyń wiejskich działające na podstawie przepisów dotychczasowych, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. poz. 217, z późn. zm.4)) oraz na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210 oraz z 2018 r. poz. 723), przy rejestracji w oparciu o przepisy niniejszej ustawy mają prawo pierwszeństwa przed kołami, które miałyby zostać utworzone na podstawie przepisów niniejszej usta-wy na terenie tych samych wsi.
Działalność KGW
Koło Gospodyń Wiejskich jest dobrowolną, niezależną od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządną społeczną organizacją mieszkańców wsi wspierającą rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich; działającą na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet mieszkających na wsi oraz ich rodzin. Wspiera rozwój terenów wiejskich.
Koło gospodyń wiejskich może w szczególności:
 • prowadzić działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
 • prowadzić działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
 • wspierać rozwój przedsiębiorczości kobiet;
 • inicjować i prowadzić działania na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
 • upowszechniać i rozwijać formy współdziałania, gospodarowania i racjonalne metody prowadzenia gospodarstw domowych;
 • reprezentować interesy środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
 • rozwijać kulturę ludową, w tym w szczególności kulturę lokalną i regionalną.
KGW może prowadzić działalność zarobkową, w tym działalność gospodarczą
Ustawa przewiduje możliwość gromadzenia majątku i otrzymywania dotacji. 
Koła Gospodyń Wiejskich mogą przyjmować:
 • darowizny,
 • spadki i zapisy,
 • korzystać z dotacji.  
Majątek KGW może powstawać także ze składek członkowskich, dochodów z własnej działalności, w tym działalności gospodarczej czy z dochodów z majątku koła.  
Dochód z działalności KGW może być przeznaczony jedynie na realizację celów statutowych koła, za to nie może być przeznaczony do podziału między członkinie/członków koła. 
UPROSZCZONA EWIDENCJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW 
W nowym prawie przewidziano możliwość prowadzenia przez koło uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów.
Z tej formy rozliczania z fiskusem KGW może skorzystać, spełniając łącznie 3 warunki.  
Po pierwsze, KGW osiąga przychody wyłącznie:
 • z działalności statutowej z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, dotacji,
 • ze sprzedaży wyrobów sztuki ludowej, w tym rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego, lub żywności regionalnej,
 • ze sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych,
 • z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania tworzonych na tych rachunkach; 
Po drugie, w roku poprzedzającym rok podatkowy KGW osiągnęło przychody wyłącznie z tytułów, które wcześniej wymieniono, w wysokości do 100 000 zł!  
Po trzecie, koło nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.  
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone