przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO Budżet Obywatelski Budżet Obywatelski 2023 Nabór kandydatów do Komisji oceniającej - Budżet Obywatelski

Budżet Obywatelski 2023

budżet obywatelski

Nabór kandydatów do Komisji oceniającej - Budżet Obywatelski

 

Burmistrz Krasnegostawu
ogłasza nabór kandydatów do Komisji oceniającej projekty i przeprowadzającej procedurę kształtowania
Budżetu Obywatelskiego w Mieście Krasnystaw na 2023 rok
.

 

Na podstawie § 3 ust. 5 Regulaminu przeprowadzania procedury kształtowania Budżetu Obywatelskiego w Mieście Krasnystaw stanowiącego załącznik do Uchwały nr VIII/63/2019 Rady Miasta Krasnystaw dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania procedury kształtowania Budżetu Obywatelskiego w Mieście Krasnystaw, Burmistrz Krasnegostawu ogłasza nabór kandydatów do Komisji oceniającej projekty i przeprowadzającej procedurę kształtowania Budżetu Obywatelskiego w Mieście Krasnystaw na 2023 rok.  

1. Wymagania stawiane kandydatom

W skład Komisji oceniającej projekty i przeprowadzającej procedurę kształtowania Budżetu Obywatelskiego w Mieście Krasnystaw na 2023 rok mogą wejść osoby które spełniają następujące kryteria:

a) korzystają z pełni praw publicznych;

b) są pełnoletnimi mieszkańcami Miasta Krasnystaw, którzy stale zamieszkują na jej terenie;

c) nie będą wnioskodawcami projektów do Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok;

d) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

2. Zadania Komisji

Do zadań Komisji należy:

a) weryfikacja projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok;

b) sporządzenie listy projektów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do głosowania;

c) ustalenie, w drodze losowania kolejności projektów na liście do głosowania;

d) ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania;

e) sporządzenie protokołu końcowego.

3. Miejsce i termin zgłaszania kandydatur

Kandydatury należy zgłaszać w terminie do dnia 24 czerwca 2022 r. (godz. 10:00) poprzez złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia w Urzędzie Miasta Krasnystaw w Biurze Obsługi Mieszkańców (ul. Plac 3 Maja 29) lub przesłanie go na adres e-mail: r.dabrowski@krasnystaw.pl.

4. Pozostałe informacje

Burmistrz Krasnegostawu w skład Komisji powoła maksymalnie 2 mieszkańców Miasta Krasnystaw. W przypadku większej liczby kandydatów, o miejscu w Komisji zdecyduje publiczne losowanie w dniu 24 czerwca 2022 r. (godz. 12:00) w Sali Sejmikowej Urzędu Miasta Krasnystaw (ul. Plac 3 Maja 29).

 

Burmistrz Krasnegostawu
/-/Robert Kościuk
 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone