przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO NGO Konkurs "GMINA PRZYJAZNA SENIOROM"

NGO

senior

Konkurs "GMINA PRZYJAZNA SENIOROM"

zgłoszenia do 10 września
 
Regulamin Konkursu
 
„Gmina przyjazna Seniorom”
 
 
 
§ 1
 
ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
 
1. Organizatorem Konkursu ,,Gmina przyjazna Seniorom” zwanego dalej ,,Konkursem’’ jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie z siedzibą w Lublinie,
ul. Diamentowa 2, 20-447  Lublin, zwany dalej ,,Organizatorem’’.
 
2. Konkurs trwa od 26 lipca 2021 r. do 10 września 2021 r.
 
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 24 września 2021 r.
 
4. Celem Konkursu jest wyłonienie gmin, na terenie których prowadzone są cenne inicjatywy na rzecz osób starszych.
 
 
§ 2
 
WARUNKI UCZESTNICTWA
 
1. Uczestnikiem Konkursu może być gmina położona na terenie województwa lubelskiego, zwana dalej „Uczestnikiem”, na której terenie prowadzone wielozakresowe działania na rzecz osób starszych w następujących obszarach:
 
a) zdrowie, profilaktyka;
 
b) system wsparcia – infrastruktura i usługi społeczne;
 
c) aktywność i udział w życiu społecznym osób starszych;
 
d) wzmocnienie integracji międzypokoleniowej.
 
2. Zgłoszeń do konkursu mogą dokonywać gminy oraz organizacje pozarządowe działające na terenie województwa lubelskiego.
 
3. Organizacją pozarządową w rozumieniu niniejszego regulaminu jest organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.).
 
4. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest prawidłowe uzupełnienie i złożenie
w czasie trwania konkursu tj. od 26 lipca 2021 r. do 10 września 2021 r. formularza zgłoszeniowego według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.
 
5. Zgłoszenia do konkursu należy dokonać przesyłając formularz zgłoszeniowy, o którym mowa w ust. 4 drogą elektroniczną na adres: rops@lubelskie.pl lub pocztą na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, ul.  Diamentowa 2, 20-447 Lublin. Za datę zgłoszenia uznaje się datę wpływu formularza zgłoszeniowego na wyżej wskazany adres poczty elektronicznej. W przypadku nadania formularza pocztą tradycyjną, decyduje data wpływu do sekretariatu Organizatora Konkursu.
 
 
 
§ 3
 
PRZEBIEG KONKURSU
 
1. Wyboru Laureatów Konkursu dokona powołana przez Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie Komisja Konkursowa zwana dalej „Komisją”, złożona z przedstawicieli: organizatora, organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych, samorządu lokalnego oraz Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej .
 
2. Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisja Konkursowa wyłoni 3 Laureatów Konkursu. 
 
Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach:
 
1.)  Gmina do 15 000 mieszkańców.
 
2.)  Gmina powyżej 15 000 do 35 000 mieszkańców
 
3.)  Gmina powyżej 35 000 mieszkańców.
 
3. Lista Laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie www.rops.lubelskie.pl.  
 
4. Wręczenie nagród odbędzie się podczas Konferencji zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. W przypadku zmiany okoliczności związanych
z wystąpieniem sytuacji epidemicznej forma wydarzenia może ulec zmianie.
 
5. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni drogą elektroniczną oraz listownie
o miejscu i terminie uroczystego wręczenia nagród.
 
 
 
                              § 4                                 
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
 
Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 
1. Administratorem danych osobowych pozyskanych w ramach procedury konkursowej „Aktywny Senior” jest Województwo Lubelskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin.
 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod.rops@lubelskie.pl,
 
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w niniejszym konkursie - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r., w związku z art. 21 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876, z późn. zm.).
 
4. Dane będą udostępniane odbiorcom danych osobowych upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom zewnętrznym świadczącym umowy wsparcia i serwisu, niszczenia dokumentów/podmiotom przetwarzającym. Dane w postaci wizerunku będą upubliczniane na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, zatem będą udostępnione podmiotom, zapewniającym prawidłowe działanie serwisów internetowych, oraz osobom do których kierowane są działania informacyjne i promocyjne.
 
5. Dane będą przetwarzane przez okres realizacji celów przetwarzania, ale nie dłużej niż przez okres archiwalny zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub do czasu wycofania zgody (dotyczy wizerunku).
 
6. Osoba, której dane dotyczą posiada następujące prawa: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu,
a w przypadku zgody mają Państwo także prawo żądania: przenoszenia danych, ich usunięcia, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W sprawach realizacji powyższych praw prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.
 
7. Osoba udostępniające swoje dane ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
8.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować niemożliwością uczestnictwa w niniejszym konkursie.
 

Ikona docxRegulamin "Gmina Przyjazna Seniorom" + załączniki

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone