przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO NGO Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2021-2027 - spotkanie 13.12.2022 i informacje

NGO

logo Krasnystaw

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2021-2027 - spotkanie 13.12.2022 i informacje

 

Przekazujemy informacje związane z bieżącą i planowaną działalnością doradczo – szkoleniową Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych dla ciał doradczych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych powołanych w perspektywie finansowej Unii Europejskiej w latach 2021 – 2027.

Spotkania informacyjno – sieciujące:

Spotkanie stacjonarne w dniu 13 grudnia 2022 r. (wtorek) w Warszawie w godz. 10:00 – 16:00 pn.: „Wielosektorowe Rady w Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - modelowanie partnerskiej współpracy”

Na spotkanie zapraszają wspólnie Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Kongres Ruchów Miejskich oraz Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć. Omówione zostaną regulacje unijne oraz krajowe dotyczące zintegrowanych narzędzi terytorialnych.

Spotkanie będzie okazją do poznania doświadczeń w skali całej Polski, nawiązania współpracy (sieciowania) oraz zdobycia/podzielenia się nowych doświadczeń.

 

Przygotowano część ogólną, podsumowującą dotychczasowe działania, regulacje ważne z perspektywy dalszych działań. Część ta uwzględnia również czas na dyskusję i wymianę doświadczeń.

Część stolikowa (metoda pracy World Café) to 3 stoliki w tematach: zielonych aglomeracji, dostępnych przestrzeni oraz wzorcowego modelu działania (wypracowanie kluczowych zapisów regulaminu ciał doradczych):

Stolik 1: Modelowanie współpracy - ramowe zapisy dla regulaminu ciała doradczego

Stolik 2: Zielone warsztaty - jak planować i realizować inwestycji w ZIT z poszanowaniem zasady DNSH i Zielonego Ładu

Stolik 3: Przestrzeń publiczna - dostępna, inkluzywna, dobrze zaplanowana

Spotkanie zakończy się podsumowaniem oraz obiadem.

 

WAŻNE!!!

O możliwości wzięcia udziału w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń, ze względu na limit miejsc. Obowiązuje limit 36 miejsc

– dla każdego województwa są przewidziane 2 miejsca (1 dla organizacji pozarządowej, 1 dla przedstawiciela ZITu).

Zapisy zamykamy do dnia 7 grudnia 2022 r. (środa)

Jeżeli do tego dnia pozostaną wolne miejsca w województwach, będzie możliwość zgłoszenia dodatkowych osób z pozostałych regionów do dnia 9.12.2022 r. (piątek).

Link do zgłoszeń: https://bit.ly/3B0cAHU  

Zgłoszenie z danego województwa MUSI obejmować NGO oraz ZIT (zachęcamy aby były to podmioty współpracujące/zamierzające współpracować w ramach danego ZITu, ale nie jest to wymóg konieczny).

Zapraszamy do przesyłania na adres: lucja.weglarczyk@ofop.eu:

  • Informacji o prowadzonych naborach do ciał doradczych
  • O podejmowanych działaniach: spotkania, plany, problemy
  • O wyzwaniach, które stoją przed Państwem, a w których potrzebujecie wsparcia
  • O potrzebach w zakresie modelowania pracy z ciałami doradczymi
  • Projektów dokumentów, nad którymi pracujecie – wspólnie spróbujemy zmierzyć się z ich zawiłościami
  • O tym wszystkim, co ma związek z tym tematem, a poszukiwania nie dają satysfakcjonujących efektów

 

ANKIETA dla pracowników ZITów na temat ciał doradczych 

Przypominamy o wypełnieniu ANKIETY - dzięki informacjom tutaj zebranym przyjrzymy się w skali całego kraju w jakim stopniu realizowane są założenia Kodeksu Partnerstwa oraz Umowy Partnerstwa dla powoływania i zaangażowania ciał doradczych przy przygotowaniu/aktualizacji strategii ZIT. 

Do dnia dzisiejszego ankietę wypełniło tylko kilka ZITów, a prognozowana ich liczba to 94!

Link do ankiety: https://bit.ly/OFOP_ankietaZITy 

 

Po spotkaniu 23 listopada 2022 r. …

• W załączeniu przesyłamy:

  • prezentacje ze spotkania z dnia 23.11.2022 r.
  • Listę zidentyfikowanych ZITów w Polsce

Dla odświeżenia…

• Przekazujemy linki do dokumentów, informacji, opracowań kluczowych dla prawidłowego przeprowadzenia procesu powołania ciał doradczych dla ZIT oraz przygotowania strategii ponadlokalnej; 

1. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 231/159, 30.6.2021): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32021R1060;

2. UMOWA PARTNERSTWA DLA REALIZACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI 2021-2027 W POLSCE - https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-2021-2027/prawo-i-dokumenty/umowa-partnerstwa/;

3. USTAWA z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079): https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001079;

4. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) Nr 240/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0240&from=LV;

5. Wytyczne dotyczące realizacji zasady partnerstwa na lata 2021 – 2027, Warszawa, 24.10.2022 r.: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-dotyczace-realizacji-zasady-partnerstwa-na-lata-2021-2027/;

6. Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021 – 2027: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/zasady-realizacji-instrumentow-terytorialnych-w-polsce-w-perspektywie-finansowej-ue-na-lata-2021-2027 ;

7. Strategia Rozwoju Ponadlokalnego. Poradnik praktyczny: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/strategia-rozwoju-ponadlokalnego--poradnik-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego

 

Wnioski, rekomendacje ze spotkań on–line – czyli co jest potrzebne:

• opracowanie modelowego regulaminu działania ciała doradczego;

 

Zachęcamy do skorzystania z …

- wsparcia doradczego dla organizacji pozarządowych zainteresowanych udziałem w pracach ciał doradczych przy ZIT, członków – reprezentantów NGO powołanych Rad, pracowników ZIT, w zakresie powoływania i funkcjonowania Rad - świadczone w formie dyżurów przez koordynatorkę Łucję Kucmin – Węglarczyk – zapisy na konsultacje możliwe za pośrednictwem formularza: https://calendly.com/ofop-programeuropejski/dyzur-ngos-w-zit  

- kontaktu z koordynatorką:

• e-mail: programeuropejski@ofop.eu / lucja.weglarczyk@ofop.eu

• telefoniczny: 531 254 914 w godzinach 10:00 – 14:00 poniedziałek - piątek (w przypadku trudności z połączeniem prosimy o przesłanie sms z informacją, że dotyczy ZIT – w pierwszej wolnej chwili zostanie wykonane połączenie zwrotne); 

 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone