przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO NGO Zaproszenie na posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

NGO

Krasnystaw

Zaproszenie na posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 

 

Z A P R O S Z E N I E

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krasnymstawie V kadencji, które odbędzie się w dniu 14 grudnia 2022 r. o godzinie 14:30 w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw przy Plac 3 Maja 29. 

 

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.

2. Opinia Rady Pożytku dotycząca projektu uchwały Rady Miasta Krasnystaw w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/247/2021 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 3 grudnia 2021r. w sprawie Programu współpracy Miasta Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.(Dz. Urz. Woj. Lub. 2021, poz. 5739)

3. Informacja na temat zgłoszeń  przedstawicieli organizacji pozarządowych do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krasnymstawie.

4. Wolne wnioski.

5. Zakończenie posiedzenia.

 

Z poważaniem

Renata Stangryciuk
Przewodniczący Miejskiej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego
 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone