przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO Projekty i inwestycje Fundusze Europejskie - wszystkie Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych w Krasnymstawie

Fundusze Europejskie - wszystkie

Fundusze Europejskie
DRUKUJ ZAPISZ
Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych w Krasnymstawie

Projekt ”Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych w Krasnymstawie”  jest projektem partnerskim. Liderem projektu jest Miasto Krasnystaw a projekt realizowany jest w partnerstwie  z  Syntea Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Wojciechowskiej 9a w Lublinie, wpisana do Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000308412.
Okres realizacji: 01.04.2017 r. – 30.06.2018 r.

Kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich: 1 059 961,08 zł
 
Celem projektu jest podniesienie  jakości kształcenia ogólnego w SP1, SP4, SP5 (szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Krasnystaw) do końca VI.2018r., poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 494 uczniów (244K) i kursów zawodowych dla 81 nauczycieli (65K) przedmiotów ogólnych z w/w szkół oraz doposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych i ICT w szkołach objętych wsparciem. Działania te mają na celu podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych. Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli z woj. lubelskiego, a dzięki jego realizacji nauczyciele przedmiotów ogólnych uzyskają nowe kompetencje zawodowe, w szczególności. w zakresie cyfrowym oraz TIK w nauczaniu oraz kompetencje doradców edukacyjno-zawodowych, co poprawi jakość ich pracy i przełoży się na rozwój uczniów w/w SP. Uczniowie uzyskają dodatkowe umiejętności i rozwiną już posiadane umiejętności w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej a także kompetencje społeczne, inicjatywność i przedsiębiorczość oraz umiejętności uczenia się. Zakres tematyczny zajęć dla uczniów obejmuje wyłącznie: ICT, mat.-przyr., jęz. obce.
Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS stanowią uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty.
W ramach projektu uczestniczy będą brali udział w kursach zawodowych zakończonych egzaminem w standardzie VCC (Vocational Competence Certificate) lub równoważnych z zakresu:
 • Programowanie robotów ECCC
 • Systemy prezentacji informacji w biznesie
 • Multimedia w reklamie
 • Grafik komputerowy
 • Kompetencje cyfrowe DIGCOMP poziom A
 • Programy biurowe w administracji
 • Doradztwo zawodowe
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy dydaktycznej
Planowane efekty uzyskane w wyniku realizacji projektu:
 • Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w SP1, SP4, SP5 w mieście Krasnystaw w woj.lubelskim do końca VI.2018r., poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych.
 • nauczyciele przedmiotów ogólnych uzyskają nowe kompetencje zawodowe, w szczególności w zakresie cyfrowym oraz TIK w nauczaniu, co poprawi jakość ich pracy i przełoży się na rozwój uczniów
 • uczniowie uzyskają dodatkowe umiejętności i rozwiną już posiadane umiejętności w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej a także kompetencji społecznych, inicjatywności i przedsiębiorczości .
 • placówki poprawiają jakość świadczonych usług dzięki wykorzystaniu doposażonych pracowni.
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone