przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO Projekty i inwestycje Fundusze Europejskie - wszystkie Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze powiatu krasnostawskiego

Fundusze Europejskie - wszystkie

Fundusze Europejskie
DRUKUJ ZAPISZ
Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny

Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze powiatu krasnostawskiego

Projekt pod tytułem „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze powiatu krasnostawskiego” jest wspólnym przedsięwzięciem trzech podmiotów – Gminy Krasnystaw, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie oraz Miasta Krasnystaw.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa VI: Środowisko i czysta energia, Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska, Kategoria III: Bezpieczeństwo ekologiczne.
 
Inicjatorem tego projektu jest Ochotnicza Straż Pożarna w obu jednostkach samorządu. Jest to także realizacja koncepcji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie polegającej na stworzeniu na obszarze powiatu kompleksowego systemu ochrony ekologicznej. KP PSP w swoich działaniach zawsze opiera się na jednostkach OSP i skuteczność prowadzonych akcji będzie zależała od wyposażenia ich w odpowiedni sprzęt. Pomysł projektu narodził się w obawie przed zniszczeniem unikatowych na skalę europejską i szczególnie wartościowych z przyrodniczego punktu widzenia kompleksów przyrodniczych.
 
Z najnowszych badań wynika, że tereny te są coraz bardziej narażone na zagrożenia ekologiczne wynikające z intensyfikacji życia gospodarczego (powstaje coraz więcej nowych zakładów pracy) oraz coraz częstszych kontaktów gospodarczych i społecznych z krajami sąsiednimi – Ukrainą i Białorusią. Tereny objęte projektem są obszarami o wysokim stopniu ryzyka wystąpienia zagrożeń, co potwierdza analiza aktualnej sytuacji w powiecie.
 
Ochotnicza Straż Pożarna jest sprawnie działającym systemem zapobiegania zagrożeniom pożarowym i usuwania skutków różnego rodzaju klęsk żywiołowych, ale nie jest w pełni przygotowana do zapobiegania i usuwania skutków katastrof ekologicznych. Wynika to przede wszystkim z braków specjalistycznego sprzętu i wyposażenia.
 
Doświadczenia krajów UE jednoznacznie wskazują, iż zapobiec degradacji środowiska i poprawić bezpieczeństwo mieszkańców można tylko poprzez kompleksowe i skoordynowane działania podmiotów ratowniczych, a podstawą sukcesu jest dobre przygotowanie systemu teleinformatycznego oraz wyposażenie służb ratowniczych w nowoczesny sprzęt specjalistyczny. Jednostki PSP samodzielnie nie są
w stanie szybko zlikwidować wszystkich powstających zagrożeń ekologicznych, potrzebują fachowego wsparcia ze strony jednostek OSP.
 
Celem głównym projektu jest zapobieganie degradacji środowiska naturalnego w wyniku awarii i katastrof o charakterze ekologicznym.
 
Do szczegółowych celów projektu należą:
podniesienie skuteczności systemu zapobiegania awariom,
usprawnienie usuwania skutków awarii i katastrof związanych z zagrożeniami ekologicznymi,
zmniejszenie negatywnych skutków dla środowiska w przypadku ich wystąpienia,
zmniejszenie dysproporcji systemu ochrony środowiska pomiędzy terenami miejskimi i wiejskimi,
zwiększenie skuteczności Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez wyeliminowanie braków w infrastrukturze, usprawnienie współdziałania pomiędzy elementami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na szczeblu regionalnym i lokalnym w momencie wystąpienia klęsk żywiołowych,
podniesienie społecznego poczucia bezpieczeństwa u mieszkańców terenów objętych projektem.
 
Zakres rzeczowy projektu obejmuje zakup:
czterech sztuk średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych z wyposażeniem, które przeznaczono dla:
1 szt. OSP Zastawie – Miasto Krasnystaw,
1 szt. OSP Krakowskie Przedmieście – Miasto Krasnystaw,
1 szt. OSP Małochwiej Duży – Gmina Krasnystaw,
1 szt. OSP Krupe – Gmina Krasnystaw,
(wyposażenie: ubrania bojowe, zestaw hydrauliczny kombi, zestaw sprzętu i armatury wodnej, zestaw PSP R-1 z deską ortopedyczną, sygnalizatory bezruchu, sorbent do materiałów ropopochodnych)
lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego, przeznaczenie dla :
1 szt. OSP Małochwiej Duży – Gmina Krasnystaw,
(wyposażenie: radiotelefon samochodowy, wyciągarka elektryczna, agregat wysokociśnieniowy, agregat prądotwórczy, maszt oświetleniowy, latarki akumulatorowe, radiotelefony nasobne)
lekkiego samochodu pożarniczego specjalnego z wyposażeniem, przeznaczenie dla:
1 szt. KP PSP w Krasnymstawie,
(wyposażenie: ubrania bojowe, zestaw hydrauliczny kombi, namiot techniczny pneumatyczny, wentylator oddymiający spalinowy)
przyczepy dwuosiowej oplandekowanej z wyposażeniem powodziowym, przeznaczenie dla:
1 szt. KP PSP w Krasnymstawie,
(wyposażenie: pompa szlamowa i pływająca, agregat prądotwórczy z najaśnicami, węże pożarnicze, buty specjalne gumowe i wodery, szpadle i łopaty)
łodzi pożarniczej z silnikiem i przyczepą, przeznaczenie dla:
1 szt. KP PSP w Krasnymstawie.
Ponadto zakupiony został system powiadamiania i alarmowania ludności o zagrożeniach poprzez wiadomości SMS oraz system terminali statusów zintegrowany z lokalizacją pojazdów i nawigacją samochodową.
 
Wartość ogółem projektu wyniosła 3 530 387,28 zł, w tym kwota 2 983 053,34zł stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
RPO WL - Logotypy dofinansowania
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone